HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


HVORLEDES ER DET LAGA MED GAMLE AGERSHUUS?

(Indsendt.)

Statsborgeren 30. mars 1837.

   Spørgsmaal: Hvorledes er det laga med gamle Agershuus?
   Svar: Jo saaledes er det laga:
d.VI,b.1,s.216   1) Grev Wedel var Præses i den Kommission, som i sin Tid
   strax efter Foreningen indstillede, at Agershuus skulde
      sløifes. Han er nu Statholder.
2) Statsraad Motzfeldt, der, som Chef for Armeedepartemen-
   tet, ifølge Konstitutionskommitteens Indstilling paa Thin-
   get 1818 "har foranlediget" højeste Resol. af 12te Decbr.
   1816, hvorved Salg af Fæstningsjordsmon bestemmes, har
   efter samme Kommittees Indstilling været indstillet til
   Rigsretstiltale, er fremdeles Medlem af Regjeringen, til
   hvis Indstilling Centralkommissionen for Rigets Befæstning
   vil have at afgive sit Forslag.
3) Statsraad Krog er for Tiden Chef for Armeedepartemen-
   tet, som skal foredrage Sagen, og har som Chef for Fri-
   murerlogen, med Resiko for denne, bevirket en Tomt lige
   under Fæstningsmuren til en ny Logebygning, hvis mulige
   Nedbryden for Fæstningens Skyld maa paaføre ham og de
   øvrige Frimurere betydeligt Tab.
4) Oberst Borkenstein er baade Frimurer og Medlem af Cen-
   tralkommissionen og til Overflod som navngiven Forfatter
   den tappreste Ødelægger af Agershuus.
5) Generallieutenant Fleischer, Præses i Centralkommissionen,
   er ogsaa Frimurer.
6) Fremdeles skal Generaladjutant og Frimurer Hegge være
   indstillet til ogsaa at tiltræde Kommissionen.
   I Dette ligger upaatvivlelig Adskilligt, som kunde bruges i en
Inhabilitetsexception, om man kunde vente at der kunde blive
taget Hensyn til nogen Slags Jus (Ret) i denne Sag. Men der-
som Folk ellers heraf ikke skulde skjønne hvorledes det virke-
lig er laga med Agershuus, saa haaber Inds. dog, at de, uden
videre etymologisk Forklaring, ville forstaa, at Ordet "Fri-
murere" betyder Folk, der kunne mure frit hvor de ville. Som
bekjendt indstillede den saakaldte Befæstningskommission i
1836, at Agershuus skulde istandsættes; men, da dette Resultat
af dygtige og fædrelandssindede Mænds Undersøgelser ikke
smagte, bevirkedes efter Armeedepartementets Indstilling nær-
værende bessermachende Centralkommission. Men hvad om nu
ikke denne vandt Behag, ihvormeget den end kunde ødelægge
af deslige Nationalskramlerier? mon man da ikke, ligesom Kri-
d.VI,b.1,s.217   stian den 2den gjorde med sine nye Juryer forat faa Livet af
Torben Oxe, kunde etablere nok en Kommission og nok en
Kommission o. s. v., indtil man fik det som man vilde?
   [To brev tilkommet under trykningen, se Tekstkritisk tillegg.]

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE