HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


TIL COLLEGIUM ACADEMICUM
Efter ms. UB Oslo 584 B 13 a 8;
3. mars 1837.

   Undertegnede andrager herved ærbødigst om at 2den Ama-
nuensisgage ved Bibliotheket for Februar, saavelsom for Januar
resterende 4 (fire) Spdlr. 80 Sk. -- i alt 21 Sp. 40 Sk. -- maa
blive anviist til Udbetaling til
ærbødigste
Henr. Wergeland.
   Kristiania 3die Marz 1837.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE