HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


OM MJELVA ETC.
Statsborgeren 20. nov. 1836.

   Ole Mjelva kan endnu betænke sig paa hvad han har at
gjøre! Dette er vel det ypperligste Sandsynlighedsbeviis for at
han foer til Stockholm af Dumhed og ikke af noget værre eller
i den skjændige Hensigt, som er bleven ham paasagt. Men nu
er han ogsaa gjennem Hamburgerblade, der staa os fiendske
Svensker til Tjeneste, bleven stillet til Skue for Alverden. Og
en Mængde vil deraf dømme: "se, se, har vi her et Exemplar
paa en norsk Storthingsbonde? Der tør vel findes flere af hans
Kollegaer, som vilde være istand til at gjøre hvad denne Ene
har gjort." Han har i denne Publikation erholdt et nyt Motiv
til at erhverve sig Mortifikation for sine Kollegers Skyld. Der-
med og med denne tilstrækkelige Bekjendtgjørelse faa de give
sig tilfreds, mens Dumheden i Reisen, hvorfor ingen Frigjø-
relse kan finde Sted, alene vedkommer hans Person. Forat
holde Hr. Mjelva i Aande, og forat tilfredsstille en naturlig
d.VI,b.1,s.207   Nysgjerrighed hos Publikum, hvem de Brevskaber ingensteds
ere blevne meddelte, hvorefter Odelsthing og Kommitteen ikke
fandt Anledning til at foretage noget i Sagen, give vi her til
Priis følgende Erklæring fra Prokurator Müller i Holmestrand,
der ogsaa kaster (se især Slutningen) et fortræffeligt Lys over
Karakteren ved Stockholmsfareren af det almindelige Slags,
hvortil saavel Hr. Prokuratoren som de andre i Skrivelsen
nævnte høre.
   [Wergeland har i noter gitt et par anmerkninger til følgende slutning i
prokurator Müllers erklæring: "At Mjelvas Ærinde i Stockholm, paa Grund
af hans Stilling og Tidsperioden, vakte en, for enhver ægte1Normand,
høist krænkende Opsigt, maa jeg bekjende, da jeg ved flere Leiligheder
hørte Broderfolket2satirisere denne Begivenhed med en i deres kraftfulde
Sprog saa skjærende Bitterhed, at jeg ved Taushed søgte at skjule, at jeg
var Normand."]1
  tilbakeHr. Prokuratoren oplyser nedenfor hvorledes "ægte Nor-
mænd" skulle opføre sig ved Broderfolkets (?) Satirer af skjæ-
rende Bitterhed og af en saadan Natur, at de maa kaldes høist
krænkende for dem som Normænd. De "ægte Normænd" skulle
ved Taushed søge at skjule at de ere "Normænd".

2
  tilbakeBroderfolket? Det var gevaltigt, Hr. Prokurator. Vi vilde
driste os til at drage det i Tvivl om ikke Beedigelsen fulgte,
og den maa vel være oprigtig siden det just ikke er egen Hæder
den skal bekræfte.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE