HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[NOTER TIL "EPISTEL TIL EN VEN ANGAAENDE
EIDSVOLLSMONUMENTET OG SYTTENDE MAI"]
Statsborgeren 17. nov. 1836.

   [En innsender kritiserer Wergelands utkast til et Eidsvolls-monument i
"Statsborgeren" og "Flyveblad for Menigmand". I en note blir svart:]

   Betænk, ærede Forfatter, det er et Træsnit, gjort her af en
selvlært Dilettant i Kunsten og ikke bestemt til at give noget
paatænkt Mønster for Monumentet, men kun til at tjene som
Vignet ved Bekjendtgjørelser og Noticer derom omtrent som
man anbringer en Dampbaad foran Avertissementer om Damp-
fart o. s. v.
Red.
   [Inns. finner at 17. mai ikke er konstitusjonens virkelige fødselsdag.
Red. svarer:]

   Om det end forholder sig saaledes som Forfatteren siger, at
den 17de ikke var Konstitutionens virkelige Fødselsdag, saa
var dog Kongevalget den første Akt, i Følge den vedtagne
Grundlov, som nu i meer end 22 Aar har skrevet sig fra den
Dato, og den kan ikke, uden anseelige Uleiligheder paa den ene
Side forandres, ligesom Forandringen af Mange paa den anden
maaskee kunde ansees at have noget ikke stort bedre end
Grimace til Grund, hvis man tager blot Hensyn til Tiden og
dens Bestemmelse. Det er Loven og de lykkelige Følger deraf,
som vi høitideligholde, og det skulde høiligen forundre os, om
det forholder sig i Virkeligheden saaledes som man saa ofte
har seet offentligen omtalt, at Hs. Majestæt nemlig er uvi-
dende om Hensigten med 17de Mais Festligholdelse, og betrag-
ter den som fiendtlig sindet mod sig. Man troer tvertimod og
det formodentligen med Rette, at hvilkensomhelst Maidag, den
blev helligholdt paa, vilde være udsat for samme Forfølgelse
som den 17de Mai; fordi det er tydeligt lagt for Dagen, at man
d.VI,b.1,s.206   vil have 4de November anseet som Konstitutionens rette Fød-
selsdag; hvilket har Intimationen til Grundloven mod sig, og
kan have den Skade, at man i Tiden vil gjøre Konstitutionen
til at være oktrojeret; ligesom der altid klæber noget Ubehage-
ligt og nedværdigende ved den 4de Novbr. Heller ikke kan en
Moder forvandles til Datteren ved at forandre lidt i sin Paa-
klædning, og egentligen andet -- for at holde os til Lignelsen
-- er heller ikke gjort ved den d. 17d Mai udstædte Grund-
lov. At Forfatteren forøvrigt konfunderer Konventionen til
Moss af 20de October og den i Kristiania den 4de November
1814 i Følge af Foreningen med Sverig modificerede Grund-
lov, troer man at burde berigtige. Uden at ville indvende det
mindste mod den ærede anonyme Forfatters Overbevisning,
finder Bladets Redaktion, at den -- i det den offentliggjør en
Andens Overbevisning, skylder sig selv at kundgjøre for sine
Læsere det Synspunkt, hvorfra det betragter Sagen, for ikke at
tillægges Ideer, som den ikke vedkjender sig, og anden Hensigt
hermed har den ikke havt.Red.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE