HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


S. T. HR. STORTHINGSMAND OLE MJELVA,
STOCKHOLMSFAR M. M.!

(Indsendt.)

Statsborgeren 10. nov. 1836.

   Jeg har endnu ikke ønsket Dig velkommen hjem fra Stock-
holm, hvorhen Du saa listeligen var faren i Krigens Tid. Du var
ogsaa neppe indtruffen atter paa Din Post i Fædrelandets Ræk-
ker før Hr. Vogt ved sin kuriøse Reisebeskrivelse og den Con-
stitutionelle ved sin endnu mærkværdigere Udgave deraf syssel-
satte al den Opmærksomhed, jeg kunde have at skjænke Dig.
Man gjorde fra alle Sider, undtagen fra Vogts, for lidet Væsen
af denne Reise, der baade fortjente god Tryk og Staalstik. Men
d.VI,b.1,s.204   hvad Behandlingen af din Person angaaer, der betragtedes som
ankommen fra et pestbefængt Land, da vilde jeg have afgjort
den i al Korthed ved en 24 Timers Gjennemrøgning i Skorsteens-
piben og forøvrigt Udluftning i din Hjembygds friske Bjergluft.
   Men nu skal jo Sagen være forbi og Du paa det nær den
samme Hædersmand som før, at Du er bleven en berømt Rei-
sende. Det holdt haardt at vinde saadant Navn, om ikke for
Hr. Vogts Skyld, i hvis lille blegede Figur jeg ellers troede at
see Lygtemanden paa Din Grav. Og man kan sige om dig:


           Som Mikkel Ræv du slap med Tab af hele Rumpen;
           men Mikkel er en Ræv, hvor liden end er Stumpen.

   Nu, sid du paa Stumpen i Guds Navn der Du sidder! Den
Diæt er ikke spildt.

   Forøvrigt -- jeg har Almuesmænd kjære og har ondt af deres
Eenfoldighed, naar den ikke er den slæbende Krop til et Slange-
hoved; men dersom det ikke var saa, at Storthinget er den Au-
toritet og Storthingsmændene de norske Borgere, som det staar
Enhver frit for ustraffet at fornærme (hvilket Rigsretsdefen-
soren, den Cst.nelle ved flere Leiligheder, trondhjemske Stifts-
tidende og den til Selvforsvar endelig tvungne Storthingsmand
Walstads Kalummiant, der ikke har udtrykt sig mildere om de
andre Storthingsbønder, hvem endog den redelige Vilje berøves,
noksom har overtydet om), saa vilde jeg alvorlig raade Dig at
tage alle juridiske Forholdsregler til Mortifikation af Byfoged
Vogts og den Constitutionelles Yttringer om landsforræderske
Udladelser af Dig i Stockholm. Hr. Vogt har skrevet, at han
har hørt, at Du skulde have udladt Dig saa, at det kunde gives
en saadan Udtydning somom Du skulde ville sælge Din Stemme,
og den Cst.nelle har fortalt Verden, at Hr. Byfogden havde er-
klæret Thinget at have Vished om at det forholdt sig saa og
denne Fordrejelse af Hr. Vogts Ord har den tilladt sig uden
ved Optagelse af hans Skrivelse at sætte sit Publikum istand til
at opdage den og uden senere ved noksom given Anledning at
rette den.

   Jeg giver Dig dette at betænke for dine Kommittenters Skyld,
ja for dine Medrepræsentanters Skyld af Bondestanden, der
lide ved din Adfærd, som er enfoldig og ubetænksom nok til
d.VI,b.1,s.205   ikke ogsaa at behøve, forat mætte deres lurende Fiender, at be-
skyldes for det forfærdeligste, der kan siges og tænkes om en
Nationalrepræsentant!
   Farvel! Gjør hvad du kan og bør! Og redd hvad reddes kan!
En der beklager dig og Romsdalen.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE