HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.193  
INDBYDELSE TIL SUBSKRIPTION FOR LESJØ
Statsborgeren 9. okt. 1836.

   Morgenbladet af 4de d. indeholder følgende mørke Skildring
af Tilstanden i Lesjø Præstegjeld, den totale Frost, som har
rammet det og det Hungersaar, som derpaa vil følge.
   [Her følger innbydelsen fra "Morgenbladet".]
"Herren skal sende os Trøst og Hjælp og
Redning, naar vi mindst vente den."

   Hvilken Kontrast indholder ikke Ovenstaaende til den Ind-
bildning om Landets overalt stigende Velfærd, som næres hos
Regjering og Folket i andre Egne end de mange, hvor en lig-
nende Armod finder Sted! Bankens Monopoliseren, Mangel paa
de blotte udvortes Repræsentativer har selv i Egne, hvor Valuta
for Pengene ikke mangler, afstedkommet en Lammelse i al Er-
hvervsrørelse og Tilbagegang i Velfærd, som vanskelig vil troes
af dem, der kun kjende til den Fremgang i de Byerne nærmere
Distrikter, som skyldes Befolkningens og Agerdyrkningens Til-
væxt, beqvemmere Adgang til Laan og lettere Pengecirkulation,
eller til Byernes Opkomst ved Skibsfarten i de senere Aar, eller
lade sig blænde af den stigende Luxushandel, hvorunder dog et
reent Tab for det hele Land skjuler sig. Det er vist, at Landets
indre Egne
i de sidste Decennier ligesaalidt skulle kunne fryde
sig ved nogen Tilvæxt i økonomisk Velvære, som den hele Stat,
siden Foreningen med Sverrig paa Grund af denne, skal kunne
gjøre sig til af noget Fremskridt i politisk Tilstand. De legislative
Forbedringer, som skyldes Repræsentationen, komme i sidste
Henseende ikke i Betragtning. Ingen har mere end den paa-
klaget de Lidelser, som i denne Henseende er overgaaet Natio-
nen og hvorfor den selv har været Offeret.

   Men herom var det ikke vi vilde tale nu. Kommer Tid, kom-
mer Raad. Her have vi en Lidelse for Øje, hvorom dette ikke
lader sig sige. Det er Hungerens, som truer vore Landsmænd i
de afsides Bygder; og her bør man ikke bie med Raadet til den
indfinder sig med sine landødende Rædsler. I at afhjælpe saa-
dan, som endogsaa mindre betydende Nød, foregaa mange sven-
ske Tidender os med et skjønt Exempel, idet de nemlig, saasnart
et Uaar rammer en Egn, kappes om at indbyde til Hjælp ved
d.VI,b.1,s.194   Bidrag, som indsendes til deres Expeditioner, og hvorom disse
Tid efter anden meddele Bekjendtgjørelse og Regnskab. Og
aldrig udeblive de selv ved Tilfælde, hvor Hjælpen synes at
burde indskrænkes inden enkelt Kommune; men i talrige, ofte
med rørende Deviser ledsagede Bidrag, viser det svenske Folks
Godhjertethed sig, og den Religiøsitet, som i udmærket Grad
gjennemnerver det, røber sig i den beredvilligste Hjælpsomhed.
   I Krigens Tid lagde vort Folk ogsaa for Dagen, at det ikke
besidder mindre menneskekjærligt Medborgersind end Broder-
folket. Og i denne Overbeviisning er det, at denne Tidendes
Redaktion herved "opfordrer de andre Landets Redaktioner til
at indbyde til, og aabne sine Expeditioner til Imodtagelse af
Bidrag til Hjælp for Landets mest frostlidte Bygder."

   Statsborgerens Redaktion indbyder saaledes Medborgere i
lykkeligere af Fædrelandets Egne til at indsende Bidrag (under
Segl, med Navn eller Devise) til dens Expedition, (Addresse:
"Bogtrykker Krohn i Prindsensgade,") hvorom fra Tid til anden
skal skee Bekjendtgjørelse, og som ere bestemte til Afhjælpelse
af Trangen i Lesjø ved at besørge Korn derfor indkjøbt og did-
transportet som Gave i betimelig Tid d. e. enten endnu i Høst
til Veblungsnæsset, hvor Bygden har nærmest Forbindelse med
Sjøen eller ved Lesjøværingerne selv paa første Vinterføre. An-
bud af Bidrag i Fødemidler til en saadan Tid ere saaledes lige
hensigtsmæssige.

   De Tidenderedaktioner eller Andre, som maatte paa lignende
Maade ville søge nærmest at afhjælpe Trangen i Lesjø, anmodes
om at sætte sig til dette Endemaal i Forbindelse med
Statsborgerens Redaktion.

   Efterskrivt. Aftrykningen af denne Indbydelse, som affattedes
og afsattes samme Dag Efterretningen fra Lesjø stod i Mrgbldt.,
opsattes for at levere Indholdet af forrige Nr. Senere har Rigs-
tidenden, foranlediget dertil af samme Beretning, aabnet Sub-
skription for Bidrag til de formedelst Misvæxten for Hungersnød
Udsatte, hvilke Bidrag den vil besørge fordelte ved Selskabet
for Norges Vel. Dette lader Statsborgeren dog ikke forandre
Noget i sin Indbydelse, da den antager, at Lesjø vil blive den
Egn i Landet, som mest vil trænge til at nogen Hjælp koncen-
treres didhen.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE