HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.195  
BORGERFANENS INDVIELSE

(Indsendt.)

Statsborgeren 23. okt. 1836.

   Fredagen den 14de dennes var Kristiania borgerlige Infan-
terikorps samlet paa den sløifede Deel af Aggershuus Fæstning,
for der paa ceremoniel Maade at indvie 2 nye Fahner. Ved
denne Høitidelighed indfandt sig blandt flere uvedkommende
Personer ogsaa den interimistisk Høistbefalende over Armeen,
General Wedel, som behagede i Anledning af Festen at op-
varte Borgergarden med en tarvelig Tale. Under hele Foredra-
get herskede den dybeste Ærefrygt blandt Borgerne, -- hvori-
mod Stadshauptmandens Hest tilsidesatte Subordinations og
Respektanordningerne. -- Imidlertid maa man erkjende, at den
stolte Ganger udviste ligesaamegen Konduite og Takt for det
Sømmelige, som de med Guldkantiller og vajende Fjedre saa
rigeligen udpyntede Borgere, der ikke kunde nægte sig den
Glæde at udbringe et enthusiastisk Hurra! og "længe leve
Baron Wedel!"
   Naar man veed, at Baron Wedel ikke er tildeelt Hurraraab
af nogen militair Afdeling, siden han modtog Kommandostaven,
saa er det formeentlig indlysende, at Hurraraabet alene kan an-
sees, som et ydmygende Kys paa Riset, eller, med andre Ord,
for en Takkeaddresse for det paa Torvet i 1829 for Byens Ind-
vaanere arrangerede Maigilde.

   Indsenderen vil afholde sig fra enhver anden Reflektion i
Anledning det Passerede, og overlade den fordomsfrie Læser
at dømme; imidlertid vil han i al Beskedenhed fremsætte det
Spørgsmaal: Naar Allgemeine Zeitung siger: "Normændene ere
fordærvede Børn", er da Kristiania Borgerkorps medtaget i Be-
regningen eller ikke?

   Kristiania den 15de October 1836.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE