HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


MORGENBLADET OM STATSMINISTER LØVENSKIOLD

(Indsendt.)

Statsborgeren 21. aug. 1836.

   Morgenbladet er af den Mening, at Statsminister Løven-
skiold, endskjøndt anklaget for en Gjerning, der er Fædrelandet
til Skade, er lige hæderlig Mand og Menneske for det. Da er
der dog ikke mange Ulykkelige paa de franske Galeier, som ikke
holde sig bedre og agtes af enhver patriotisk Franskmand bedre
d.VI,b.1,s.192   end de endnu fængslede Ministre, der foretoge Statsgrebet i
1830. Her dømme vi nu rigtignok anderledes og tage ikke denne
Parallel for ganske rigtig konstrueret; men Hvormangen døm-
mes ikke til vanærende Straf, som har begaaet en Udaad af li-
den Skade for det Almindelige eller under Omstændigheder,
der gjøre den mindre tilregnelig? Og her med Løvenskiold have
vi en Gjerning for Os af en Mand, der i andre Henseender har
gjort sig lidet ønskelig paa sin Post -- en Gjerning, som er til
aabenbar og uvurdeerlig Skade for Fædrelandet og forøvet uden
Trang med fri og fuldberaad Hu? Ingen sætte da Agtelsen for
høit eller højere for Manden end for Statsministeren Løven-
skiold!

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE