HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


STATSBORGEREN TIL DEN CONSTITUTIONELLE
Statsborgeren 18. aug. 1836.

   Statsborgeren, som i foregaaende Nummer, kun havde til
Hensigt at yttre sin Formening angaaende Afgjørelsen af en
Inhabilitets-Exception mod Lagthingslemmerne i Rigsretten, som
man baade mundtlig og skrivtlig har hørt fremsætte, søgte at
fremhæve den Grund: at Rigsrettens Medlemmer af Lagthinget
ligesaalidt kunne være berettigede til at undslaae sig for at ud-
føre sin Dommer-Funktion som en Soldat til at forlade sin Fane.
I denne Fremstilling har den begaaet den Urigtighed, da man
ikke havde Bladene ved Haanden, deels at angive feilagtigen en
Strid imellem Morgenbladet og den Constitutionelle, deels og
tillagt den Cst.nelle, hvad der vedkom en Forfatter i Samme;
den gjør herved ligesaavel sine Læsere opmærksom paa Fei-
lerne som henviser til Nr. 198 af den Cst.nelle, hvor den smæk-
vred børster paa Statsborgeren for Umagen.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE