HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


ANG. ET VIVAT TIL ADVK. SØRENSSEN

(Indsendt.)

Statsborgeren 14. juli 1836.

   Ligesom Borgere af alle Stænder, hvis Antal et Øjenvidne
ansætter til over 300, og ikke, som en lumpen Dadler i den
Constitutionelle vil, blot en Haandfuld Studenter samt et Par
Huusværter, udøvede en Retfærdighed ved at hilse med et Vivat
Advokat Sørenssen, der var Storthingets Præsident under dets
utidige Opløsning og havde saamegen Deel i den berømmelige
Konduite, det udviste: saa vilde det og være i høi Grad pas-
sende, om Publikum ogsaa bevidnede de andre herværende Stor-
thingsmænd, som have bidraget til at tilvinde Nationalrepræsen-
tationen denne Hæder, sin Agtelse, og da imellem dem saavel
Kapt. Foss, der skal være Koncipisten, som Hjelm og Ridder-
vold, der forøvrigt skulle have Deel i den efter Forlydende
fortræffelige Addresse.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE