HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[DEN OFFENTLIGE MENING OG OBERST HAGEMANNS
AVSETTELSE]
Statsborgeren 7. juli 1836.

   Med hæderlig Aabenhed har den offentlige Misbilligelse og
Fortørnelse over Oberst Hagemanns Afsættelse fra Komman-
dantskabet yttret sig i Officerers, Storthingsmænds og Studen-
ters Komplimentations-Processioner til ham, hvilke Sidstes i
nogle Skienenseres og enkelte Andres usle Betænkeligheder er-
holdt en fortræffelig Slagskygge, der netop fremhævede den op-
positionelle Aand, som skulde udtale sig i Foretagendet. Men
hvorfor gaar ikke den offentlige mod Generallieut. Wedel, idet
han synes udseet til virkelig at blive den norske Armees Høist-
kommanderende, ligesaa aabent tilværks? Derimod har Kristi-
ania Borgerskab, Armeen selv og Nationen igjennem Storthinget
d.VI,b.1,s.183   Grund til at tale af al Magt og at forsøge hvad de kunne igjennem
Addresser til H. M. Kongen
. Men forat det kan blive Storthinget
endnu mere indlysende
[at det]
bør gjøre noget for at fjerne
denne upopulære Mand fra en Stilling hvori han kan vorde at
frygte, anmode vi herved dem af dets Medlemmer, som have
hørt den engang meget gjængse Omtale om visse Udladelser
betræffende Storthinget selv om at gjenkalde sig disse i Erin-
dringen og erhverve de Oplysninger derom, som kunne tilveje-
bringes. De siges faldne i et Selskab her i Staden, som af hvil-
kensomhelst anden Grund kalder sig "det norske" end fordi
nogen norsk Aand ellers lever og raader deri, og kan Prof.
Hersleb, om der er noget i at han paa Stedet tog til Gjenmæle,
sandsynligviis meddele det Nødvendige.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE