HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[OLA HANSSENS "BESTIKKELSE" TIL
"DEN CONSTITUTIONELLE"]
Statsborgeren 3. juli 1836.

   Denne Forholdsregel af Værten i det Selskab, som saa fal-
skeligen er gjort til Værkstedet for Machinationer, finde vi
ganske i sin Orden som foreløbig, idet det paalaa ham nærmest
at gjøre sit til for at berede Adgangen for vedkommende Stor-
thingsmænd til at foretage det videre retlige imod en graverende
Beskyldning, som ikke er bleven god igjennem Æres
[er]
klæring,
men kun forsvares ved Undvigelser, der maaskee kun bie paa
den Tid da Repræsentanterne adskilles og have tabt Samvirk-
ningens Kraft, ligesom den opløste Pilebundt eller adsplittede
Lime, for igjen at voxe i Dumdristighed og føie en Bagsmæk til
Forsmækken.
Red.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE