HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


AT BAGGER EI ER ET SKJÆLSORD
Statsborgeren 23. juni 1836.

   Man har tidt sagt os, at "Bagger, Nordbagger" var et op-
rindelig svensk Skjældsord paa os Norske, ligesom "Radd,
Svenskeradd" et norskt paa Svenskerne. Heraf er det Sidste
vel saa, men ikke det Første. Thi i "den grønlandske Chronica
af 1608" staar paa Titelbladet "Alle Danske oc Nordbagger til
Ere og Amindde." Forbindelsen og Oprigtigheden i Tilegnel-
sen gjør det umuligt, at Forf. kan have brugt dette Ord i spot-
tende Bemærkelse. Det er ogsaa i lignende Oprigtighed brugt
i andre gamle Bøger. Dette er en Note til en Anmærkning i et
foregaaende No. Ligesaa bilægge vi og Yttringer i et af vore
senere No. om den danske Trykkefriheds Stilling følgende Ef-
terretning fra Kjøbenhavn:
   [Her følger meddelelser om "at flere danske Blade ere lagte under
Beslag."]


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE