HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.180  
LEVE CARL JOHAN!
Statsborgeren 23. juni 1836.

   Efter Forestilling fra vor Regjering har Hs. Majestæt be-
sluttet, at Udnævnelsen til de for Handelens og Søfartens
Fremme oprettede Embedsposter skal foregaa i et sammensat
norskt og svenskt Statsraad, samt at det norske Handelssocie-
tets(?) Betænkninger over Ansøgninger til ledige Konsulat-
poster skulle indhentes gjennem Finantsdepartementet, hvor-
efter den norske Regjering har at afgive en Indstilling, som
tilligemed den af det svenske Kommercekollegium afgivne fore-
drages i et sammensat Statsraad, hvori ogsaa Spørgsmaal om
Afsked for norske og svenske Konsuler skulle blive at afgjøre.
Ligeledes skulle de herefter udnævnte norske og svenske Kon-
suler, foruden til Kommercekollegiet, ogsaa, strax efter deres
Udnævnelse, indsende til den norske Regjerings Finantsdeparte-
ment en særskilt med egenhændig Underskrift forsynet Eeds-
forpligtelse, overeensstemmende med de for norske Embeds-
mænd i Almindelighed gjældende Forskrifter.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE