HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


COLLEGIUM ACADEMICUM
Efter Wergelands ms. UB Oslo 584
fol. B 13 a 5; 18. juni 1836.

   Da der gives Medlemmer af den Storthingscommittee, der
reviderer Regjeringsprotokollerne, som interesserer sig for at
bringe Kirkedepartementschefen til at tro, at al videre lang-
varig Experimenteren med den "levitas juvenilis", som er Un-
dertegnede tillagt i Testimonium publicum med det bedste Haab
d.VI,b.1,s.178   om at den dog vilde afgjære, nu bør ophøre, saasom den har
afgivet tilstrækkeligt Sediment; og jeg nu i 4 Semestre har op-
holdt mig en saadan Tid ved Universitetet, at vedkommende
Lærere ved dette vel maa kunne give et Videtur herom, eller
et udvidet testimonium om min senere Adfærd under den nye
akademiske Bane, hvorpaa Hensigten at tilintetgjøre Udbyttet
af den forrige har indtvunget mig: saa udbeder jeg mig et saa-
dant, for dermed baade at overtyde hine Repræsentanter, der
ville mig vel, om at jeg ikke er denne Interesse uværdig, og i
Fremtiden under mulige Supplicationer at svække den indtil nu
fortsatte fatale Indflydelse, hiin terminus har havt.
   Hoslagte 2 Afskrifter ville udvise, at dette er Tilfælde. De
Forbigaaelser, jeg har lidt, støttes ikke alene til Departements-
chefens juridiske Formening om den suspenderende Virkning,
en Proces, jeg har, bør have; men ogsaa til Testimoniets Udtryk.
Og har jeg ved det juridiske Facultets Responsum berøvet hiin
Formening al anden Vægt, end den som Statsraadens Stilling og
Begreb om egen Infallibilitet giver den, saa har jeg troet af
ovenanførte Grund at skylde mig selv, ogsaa at modsætte den
Misrecommendation, som støtter sig til Testimoniets Udtryk,
hvad formildende Fortolkning eller hvad nyt og bedre Vidnes-
byrd, jeg tør smigre mig med af Collegium academicum at
kunne erholde.

Kristiania 18 Juni 1836.
Ærbødigst
Henr. Wergeland
[Bilag til skrivelse til Det akademiske kollegium.]
   Henr. Wergeland. Cand. theol fra Mai 1829. Practicum i Juni
1833 med laud. inpr. ob spec. scriptum. for
homil. Prøve; laud. for kateketisk. "Spreta
juvenili levitate" i test. publ.; men forøv-
rigt ikke almindelige fordeelagtige Udtryk.
I en Proces af ubestemmelig Langvarighed
udsat for Retorsioner af ærerørige Paa-
stande af privat Mand, der ved hidtil op-
naaet Dom ere mortificerede; men som im-
plicite med hiin Passus i testimoniet af ved-
kommende Departementschef tillægges Ind-
d.VI,b.1,s.179   flydelsen fremdeles at suspendere hans Ad-
komster som geistlig Supplicant, imod hvil-
ken personlige Formening en modsat legal
Deduction af det juridiske Facultet er er-
hvervet. Med faa Afbrydelser i næsten 5
Aar factisk udøvende de vigtigste af en
pers. Capellans Forretninger. Ansøgt ne-
denstaaende mindre betydelige Embeder,
men saaledes forbigaaen ved følgende Ind-
stillinger:
1834. Justedals Sognekald (150 Spd)
      Bugge, pers. Cap.      haud fra 1830
      Voss, Cand.            do. -- 32
      Holst, do.            do. -- 32
1835. Hofs res. Capellani
      Berg, pers. Cap.      haud fra 1830
      Bull do.                  do. -- do.
      Bugge, Cand.            do. -- do.
1Rollaugs      do.
      Tybring. p. Cap.      haud fra 30
      Winsnes, Cand.             do.
Leganger res. Cappellani.
      Koch, Cand.            laud fra 1832
      Winsnes do.            haud fra do.
      Dahl p. Cap.            do. -- 30
Vedøens res. Capellani:
      Scheen, Cand.             laud fra 33
      Bugge, Cand.            haud -- 30
      Lindeman, do.            haud -- 32
Borgunds res. Capellani
      Bjerkeland. p. Cap.      haud fra 32
      Holst, Cand. --       do. -- 32
      Fasting, do. --       do. -- 32


1
  tilbakeNo. 1 af Indstillede er Cand. med laud, mindre end 3 Aar yngre, med
hvilke W. ikke forlanger at concurrere formedelst den megen Lærdom, en
Laudabilist maa fortrinsvis besidde. Men en 3aarigyngre Candidat kan an-
tages at have begyndt sit Cursus da W. var færdig.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE