HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


SPØRGSMAAL TIL VEDKOMMENDE!

(Indsendt.)

Statsborgeren 16. juni 1836.

   Skulde det Unionsflag, der sidstleden Søndag (8te Dage)
prydede et af vore Koffardiskibe her i Havnen, ansees enten
som Vedkommendes Mangel paa et norskt Flag, eller som Trods
imod Nationens Villje? Bruger Skibets patriotiske Fører det
samme forhadte antinationale Unionsflag ogsaa i de udenrigske
Havne, saa bidrager han sandelig paa en værdig Maade til det
norske Flags Erkjendelse i Udlandet. De frygtede dog vel ikke
for, Hr. Kapitain! at Barbarerne skulde opsnappe Deres Skib
midt paa vor Rhed? Eller søgte de maaskee at efterabe Told-
boden? Langtfra at indlade sig i nogensomhelst Feide, er det
kun Indsenderens Hensigt at gjøre Vedkommende opmærksomme
paa, at for nærværende Tid intet andet norskt Flag end det
trefarvede taales i de nordiske Have. Hvis der, for bemeldte
Skibseier skulde mangle et saadant Flag, var det vist ei af
Veien, om et saadant blev saasnart som muligt anskaffet, for
at Vedkommende ikke oftere skulde give Anledning til det
samme, lidet opbyggelige Syn.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE