HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.174  
[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 24. april 1836.

   Kristiania. Den Constitutionelle indeholder i No. 81 føl-
gende fortjenstfulde Artikel, hvorpaa enhver Normands Op-
mærksomhed bør henledes, der med spændt Utaalmod imøde-
seer Nationalærens Emancipation. "Keiser Ferdinand den 1ste
af Østerrig kalder sig som Konge af Ungarn Kong Ferdinand
den 5te
. Et saa nyt Exempel, givet af det fornemste og meest
legitime Fyrstehuus i Europa, giver vort Fædrelands Ønsker
ihenseende til Kongens Navn en i den Grad forøget Styrke, --
maa vel saa aldeles bortrydde alle Betænkeligheder imod deres
Opfyldelse, at man nu ikke længere kan nære nogen Tvivl om,
at Kongen vil komme Nationens Ønsker imøde, og ikke i nogen
Handling, hvori Kongen handler som Konge af Norge, tilføie
Høistsammes Navn et Ziffer, der alene passer for Kongen af
Sverige. Det vil forhaabentlig heller ikke vare længe, inden Hs.
Maj. paa en aldeles utvetydig Maade bliver tilkjendegivet Na-
tionens Ønske i den heromhandlede Henseende; og saa sandt
som det ikke kan drages i Tvivl, at "Folkets Kjærlighed min
Belønning," gjælder det Norske Folk her ligesaavel som det
Svenske i Sverige, vil Kongen lytte til et Ønske, hvis Nægtelse
alene krænker det Norske Folk uden at dets Opfyldelse i no-
gensomhelst Henseende kan fornærme Sverige."   -- Samme Blad levere i No. 80 en høist sørgelig Skibsefter-
retning fra Frankrig om mangfoldige Skibbrud paa de Kyster.
Man faaer det bedste Begreb om Sjøgangens Styrke i endeel
skvulpende og sjøsyge Vers, hvormed Efterretningen, som an-
befales Handelstidenden, ender.   Kristiania. Bergensposten er Natten mellem d. 20de og 21de
d. røvet mellem Poststationen Klækken paa Ringerige og Vang
paa Hadeland. Postføreren skal foregive, at han ved at kjøre
forbi en Person, der bar en Stok i Haanden, blev ved et Slag
af denne over Nakken kastet saaledes af Kjærren, at han nogen
Tid blev liggende i bevidstløs Tilstand, og at han, da han kom
til sig selv og opdagede at være skilt ved Hest og Post, gik
d.VI,b.1,s.175   ind til en i Nærheden boende Mand, og ledsaget af denne nøi-
agtig undersøgte Vejen lige fra det Sted, han blev anholdt, til
Poststationen, hvor Hesten med Postkjærre befandtes staaende
ved Stalddøren, men Underveisvæsken at mangle.


   Foreløbig Undersøgelse blev strax anordnet angaaende Sa-
gen, og Finants-Departementet har udlovet en Belønning af
100 Spd. for Opdagelsen af denne Ugjerning. I den borte-
blevne Væske skal have været Bankobreve til et Beløb af 1068
Spd. 93 &bmskilling;. Den store Postvæske er ei bleven beskadiget og er
strax sendt videre til Bergen.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE