HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.171  
Herik Wergeland

SPØRGSMAAL TIL ALMEENHEDEN
Statsborgeren 21. april 1836.

   1) Kan Almeenheden være tjent med eller bryde sig om en
      "Statsborger", der paa Grund af Persons Anseelse vilde
   undlade at paatale ublu Nepotisme uretfærdig Frænde-
   og Venne-Befordring til Embede?
2) Var "Statsborgeren" ikke meensvoren, om den saaledes
   brød sit Ord til Publikum, fornegtede sin Tendenz og gjorde
   sit eget Motto "Retfærdighed" til en Løgn?
3) Bør og tør "Statsborgeren" ikke være Popularitetens og det
   almene Omdømmes Organ, og gjøre Forskjel paa Hæders-
   mænd og Andre? Har den ikke gjort det?
4) Er den fysiske Alderdom alene og uden anden Betingelse
   i Besiddelse af et absolut Krav paa offentlig Høiagtelse og
   Daddelfrihed? Er det nok dertil, selv om Manden skulde
   være ligesaa fornem som gammel?
5) Specielt med Hensyn til den, af den Constitutionelle som
   "Forvorpenhed" paaankede Formening, at 1814 mere kan
   kaldes Lyspunktet i Fædrelandets end i Armeens nærvæ-
   rende Høistbefalendes Historie -- kan Nogen sige, at denne
   Dom er overilet efter 22 Aars Forløb, eller ugrundet, umo-
   tiveret, forhen ubekjendt og uyttret, eller at det Aars Be-
   givenheder og Personer ikke forlængst ere hjemfaldne det
   historiske Omdømme, eller at dette nogensinde kan debi-
   tere, at forbemeldte Militære ligesaavel da kom i store
   Generalers Række som Norge i berømmelige Staters?
6) Hvem er bleven uskaansomt behandlet, enten den hvid-
   haarede General Stabell i Statsborgeren eller den vel ikke
   meget yngre, af Alderdom skaldede Amtmand Weidemann
   i den Constitutionelle?
7) Maa det ikke være skident hos den Constitutionelle, som
   feier saa slet for egen Dør?
8) Fortjener et Blad, som den Constitutionelle, der i umaade-
   lige, i ethvert af vore Blade uhørte Skjældsord, bebreider
  
d.VI,b.1,s.172      Statsborgeren at den paaanker en Uretfærdighed, den offent-
   lige Tillid?
   Til sidste Spørgsmaal maa vi forekomme med Svaret, at
foregaaende Parallel er en ikke i mindste Maade kokettisk
Beilen til den offentlige Tillid, hvortil vi ønske al Lykke.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE