HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


REPLIK TIL DEN CONSTITUTIONELLE
[OM GENERAL
STABELL]
Statsborgeren 17. april 1836.

   D
en Constitutionelle1 for igaar har med stort Bifald omtalt
det Foretagende af en Indsender i Statsborgeren No. 5 at have
gjort Sit til for at udtrykke Uviljen over og modarbeide de
Bestræbelser, man tillægger General Stabell for at faa Komman-
dantposten paa Kongsvinger besat mere efter Familieinteresse
end efter Fortjeneste. Tilforladeligheden af denne Efterretning
faar imidlertid et stort Knæk, ved at den Constitutionelles Re-
d.VI,b.1,s.168   daktører erklære, at de ikke have hørt det allermindste dertil.
Men Aarsagen maa være, at dette Blad, der i Snakkesalighed
og Rygterigdom ikke giver det store Publikum noget efter, har
sine egne Rygter ligesaavel som dette -- en høistberømmelig
Uafhængighed, som gjør det undskyldeligt, om Redaktørerne
ere uvidende om hvad godt eller slet Nyt, der sysselsætter Publi-
kum, som ogsaa igjen er berettiget til at tage den Constitutio-
nelles Nyheder, for hvad det vil. Efter de Prøver, en af Redak-
tørerne forrige Efteraar afgav paa at være Mand for baade at
smede Rygter og at hugge eller sluge dem i sig igjen med et re-
gurgiterende Svælgs Lethed, kan den Cstnelle, med fuldkommen
Sikkerhed for ikke at tabe hverken i Maal eller Vægt, indlade
sig i en saadan Veddestrid med den mangetungede Almeenhed.
Imidlertid vil Statsborgeren, for større Sikkerheds Skyld, fore-
trække at holde sig til dennes Rygter, og det har den i oven-
nævnte Sag gjort. General Stabell maa bedst vide, om han
dertil har givet nogen Anledning. Den Cstnelle udlader sig
isaafald i følgende skarpe Udtryk, som Statsborgeren ubetinget
underskriver. "Havdes der Vished for, at Armeens Høistbefa-
lende skulde nedlade sig til Misbrug af sin Stilling for at be-
gunstige Sine paa ældre Concurrenters Bekostning, til at tage
Frændskab for Ret, og derved udbrede Misfornøielse i Armeen,
-- saa fortjente hans Fremgangsmaade i denne Henseende at
dadles, ligesaavelsom at modarbeides."
Dette er hvad oven
kaldtes Bifald, og Statsborgeren tager erkjendtlig derimod med
Bevidnelse af forhøiet Agtelse for den Uafhængighed af den
almindelige Mening, som den Cstnelle ogsaa lægger for Dagen
i sin overvættes Godhed for General Stabell. Dens øvrige Ud-
ladelser om Statsborger-Indsenderens moralske Beskaffenhed
have meget Lighed med det pludselige Udbrud af Raaddet af
en Byld eller ondartet Hævelse. Den har ogsaa altid været
forfærdelig hoven og ikke uden Mistanke om at være smittet
af en afskyelig Sygdom. Statsborgeren skal da af og til gjøre
den den Tjeneste at klø den, hvilket, om det ikke hjælper, dog
altid er en Fornøielse.


1
  tilbakeEller efter dens eget Sprog ikke saa utydeligt endda "Lysets Blad" i
Modsætning til Statsborgeren, der hedder "Mørkets Blad" ventelig fordi deri
Mørkets Gjerninger fremdrages. Den Constitutionelle fortjener ogsaa hint
mere glimrende Navn i den Henseende, at den har adskilligt tilfælles med
det danske Regjeringsblad "Dagen", og burde kanskee antage dette Navn.
Det tør nok skee med Tiden.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE