HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


OBERST HAGEMANN
Statsborgeren 14. april 1836.

   Saalænge vi ikke kunne unddrage os for den sørgelige Over-
bevisning, at der gives Embedsmænd, for hvem Pligterne kun
ere et ubetydeligt Atpaaslæng til Lønnen, som hos dem er Alt,
maa det dobbelt glæde os at kunne fortælle en Embedsmands
sande Borgerhandling, som et Folket og Embedsstanden hæ-
drende Modstykke til hin Egennytte. Vi ønskede derfor i hvert
Nummer at kunne give vore Læsere en saadan Glæde, som den
vi idag finde ved at fortælle dem Oberst Hagemanns fædrelands-
sindede og uegennyttige Færd som Kommandant. For nogle Aar
siden fik han dette Embede, som skaffer 600 Dalers Indtægt
foruden fri Bolig m. m. Som Kommandant paalaa det Hagemann
at sørge for Fæstningens Vedligeholdelse, som Militær indsaa
han dens Vigtighed for Fædrelandets Forsvar, og som Borger
satte han denne Pligt højere end Hensyn til egen Fordeel. Da
d.VI,b.1,s.167   derfor alle hans Forestillinger til Regjeringen om at den ikke
maatte gjøre denne Fæstning ugjenkaldelig ubrugbar ved at
tillade det smagløse Indfald at sætte Theater og Frimurerloge
under Fæstningsmurene, indsendte han til Regjeringen Ansøg-
ning om Afsked fra en Post, hvor han behøvede at nyde dens
Tillid, dersom han skulde kunne stifte Nytte. Naar en rig fransk
eller engelsk Minister nedlægger sit Embede, fordi hans Grund-
sætninger foragtes, opfylder han Ærens Bud og vinder Bifald
for en Handling som sjelden er frivillig. Hr. Hagemann er en
uformuende Normand, som har mange Slægtninge at forsørge;
i denne Omstændighed, som skulde tale til hans Medborgeres
Hjerter, kan vel ikke Aarsagen ligge til at denne, ikke alene
frivillige, men Regjeringen ganske uventede Handling, anmeldes
i Aviser saa ligegyldigt som saa: "Hagemann har taget Afsked,
man venter at Hegge bliver hans Eftermand." Nej, det venter
man dog ikke, skjøndt man befrygter adskilligt. Man venter, at
hverken Hr. Hegge eller nogen anden ærekjær Officeer vil op-
tage den Kommandostav, som en agtet Kamerat ikke længer
troer han kan føre med Ære for Fædrelandets Vel.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE