HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.165  
OM BYGNINGERS OPFØRELSE I NÆRHEDEN
AF AGERSHUUS
Statsborgeren 10. april 1836.

   Hvor ønskeligt det vel vilde være, om Nationalrepræsenta-
tionen finder Anledning til at bevilge de fornødne Summer til
Opførelse af passende Localer for Storthinget og Høiesteret,
kan dog ikke negtes, at saadan Bevilling ufeilbarligen vil frem-
kalde Nationens Forbittrelse og Harme, i Tilfælde af at Byg-
ningerne, som foreslaaet, skulle opføres under Levningerne af
Aggershuus Fæstnings Mure. Vi ville ikke trætte Læseren med
Gjentagelser af hvad der i senere Tid næsten har udgjort en
staaende Artikkel i vore offentlige Blade, nemlig Fortvivlelsens
Nødraab til den sunde Fornuft og Retfærdigheden, om at ud-
vide Byen paa de Kanter hvor Terrænet er meest gunstigt saa-
vel for merkantile, som arkitektoniske Fordele, og at forlægge
didhen de offentlige Pragtbygninger, som herefter opføres i Ho-
vedstaden. Naar Regjeringen bringer i Forslag, at de anførte
Bygninger skulle opføres paa Fæstningens Glacie, skulde man
næsten fristes til at troe, at dette alene har været i den Hen-
sigt, om muligt derved at befries for Ansvar i Anledning af
Fæstningens Sløifning. Diplomatisk Smidighed kan dette ikke
være, da der dog maatte forudsættes saamegen Takt hos Na-
tionens Mænd, at de ei samtykke i, eller bevilge Penge til Op-
førelse af en Thingsal under rygende Batterier; thi Krudrøg
inden den lovgivende Magts og Øverstedomstols Haller er en
hæslig Ting. Under 1821 Aars Storthing lugtede der allerede
en Smule af Lunten, men da gaves der Mænd, som forstode at
qvæle Gnisten under Fodsaalen. Imidlertid turde det maaskee
være meest tilraadeligt, at opsætte med at bevilge de fore-
slaaede Summer til offentlige Bygningers Opførelse, indtil Re-
guleringskommissionen for Byen, i Forening med Slotskommis-
sionen, engang falder paa den fortræffelige Idee, at anlægge en
Vei eller Gade til Slottet, hvortil selvfølgeligen vil blive ind-
kjøbt endeel omgrændsende Jordsmon, som formeentlig hen-
sigtsmæssigen kunde afgive Tomter til de intenderede offent-
lige Bygninger. Hertil maa endvidere anmærkes, at nærværende
Tidspunkt ingenlunde er gunstigt for Bygningsvæsenet, da Slots-
d.VI,b.1,s.166   bygningsarbeidet og de mange private Bygninger som er under
Opførelse, i høi Grad har fordyret Bygningsmaterialier og
Arbeidslønnen.
   Man burde vel forudsætte, at der tilsammentaget, findes saa-
megen Skjønsomhed og Indsigt hos Bygningskommissionen for
det nye Theater, at denne ville sørge for, at hiin Pragtbygning
ogsaa bliver opført paa ovenangivne Kant af Byen, og Slottet
saa nær som muligt, især siden Hs. Majestæt til denne Ind-
retning, med sin sædvanlige Gavmildhed, vil bidrage 1000 Spd.
aarlig; men da det nu hører til Dagens Orden af alle Kræfter
at modarbeide den almindelige Stemme, har man i saa Hen-
seende intet at haabe men vel at ønske.

   Hvor Frimurerne holde Huus, er vistnok en ganske ligegyldig
Sag, men hvis det forholder sig saaledes, som fortælles, at der
med deres Østen og Vestenhaller skal forenes et Festivitets-
lokale for Byen, saa burde denne Bygning ogsaa opføres i den
paatænkte Slotsgade, -- i Tilfælde af at det ikke skulde være
en mystisk Nødvendighed at Logebygningen opføres i den til
Øiemedet anviste Vinkel af gamle Aggershuuses Formuur.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE