HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[REDAKSJONELT TILLEGG TIL OFFISIELLE
OPLYSNINGER OM FORSLAGET Å SLØIFE NORSKE
FESTNINGER]
Statsborgeren 31. mars 1836.

   Naar Redactionen kommer i Besiddelse af endeel belovede
Actstykker og specielle Oplysninger betræffende den iilsomme
for ei at sige overilende Nedrivelse af nogle af Agershuus Fæst-
nings Mure, -- skulle vi nærmere yttre os over denne Sag; imid-
lertid haabe vi dog saa megen Liberalitet af Regjeringen, at den
afværger at ingen flere Bygninger end allerede skeet er opføres
paa Fæstningens Glacier eller flere af Fæstningsværkerne ned-
brydes, hvilket i dobbelt Henseende er af Vigtighed efterdi den
Commission der er anordnet for at afgive Forslag og Betænk-
ning om hvorledes Aggershuus Fæstningsværker hensigtsmæs-
sigst igjen kunne istandsættes m. v. endnu ej har tilendebragt
sine Arbeider, og det saaledes letteligen kunde arrivere at Af-
hændelsen af en eneste Byggetomt, kunde forrykke Kommissio-
nens hele paatænkte Befæstningsplan.
Christiania i Marts 1836.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE