HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


BEKJENDTGJØRELSE
Statsborgeren, 13. Marts 1836.

   Fra næste Hefte af vil Statsborgeren udkomme Onsdag og
Søndag, hvergang et Halvark stor Octav, hvidt fiint Papiir. Red.
haaber, at denne Gjenfødelse i et nyt Legeme vil være alle dem
behagelig, som deels hidtil have eller ville for Eftertiden ved
Subscription bidrage til at opretholde et Blad, der har havt og
har at kjæmpe mod alle de Hindringer fra Økonomiens og Be-
d.VI,b.1,s.140   fordringens Side, som det over det udtalte Magtsprog har havt
tilfølge. Forsættes end disse Uleiligheder fremdeles ved ved-
kommende Regjeringsdepartements sene Expedition af Ansøg-
ningen om atter naadigst at tilstaaes Portomoderation, saa tør
man dog haabe, at denne nu snart vil gjenerholdes, da Ansøg-
ningen endelig anbefalet er for 2 -- 3 Uger siden afsendt til
Stockholm. Bladets controllerende Tendenz forandres ikke i
nogen Maade; dog gjøres opmærksom paa, at Enhver, som
maatte tilsende dette Blads Udgiver til Indrykkelse Annoncer,
der medføre juridisk Ansvarlighed, maa ledsage Annoncen med
fornøden Hjemmel. Med Artikler af andet Indhold behøves
ikke Navnsangivelse.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE