HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


SPØRGSMAALE TIL BESTYRELSEN AF CHRISTIANIA
BORGERSKOLE?

(Indsendt.)

Morgenbladet 1. jan. 1836.

   For nogen Tid siden fik nærværende Indsender hos en af
Borgerskolens Disciple hændelsesviis at see en trykt Fortegnelse
over de Bøger og Sager, som enhver Discipel ved Indtrædelsen
i en bestemt Klasse i denne Skole har at anskaffe sig. Listen
lod til at være trykt for flere Aar siden og den mellemliggende
Tid samt de bedre Skolebøger, som imidlertid ere udkomne,
havde gjort flere Rettelser nødvendige. Men iblandt disse be-
d.VI,b.1,s.137   mærkede han en, som i høi Grad forundrede ham, idet Herslebs
fortræffelige Bibelhistorie var ombyttet med en ham ubekjendt
af Wexels. Da han billig troer og nødvendig maa antage, at
denne Forandring ene grunder sig i Bestyrelsens Bestræbelse
for at fremme Disciplenes religiøse Uddannelse, og da det
-- efterat han har gjort sig bekjendt med Wexels's Bibelhisto-
rie -- er ham aldeles umulig at begribe, hvorledes denne Be-
stræbelse bedre skulde lykkes ved denne end ved hiin Bog, saa
foranlediges han til at spørge, hvad der kan have bevirket, at
en Religionsbog, hvis Værd tilfulde er anerkjendt, er slaaet
Vrag paa og remplaceret af en anden, der saavel med Hensyn
til sin Materie som sin Form bevæger sig i en saa fremmed
Forestillingskreds, at den nødvendig maa staae i Modsigelse
med Disciplenes øvrige Underviisning? Indsenderen kjender
intet til, hvorledes Religionsunderviisningen paa Borgerskolen
drives, om den er beregnet paa at bibringe Disciplene hine mørke
Dogmer, der i Livet saa let forandres til tomme Skrækkebilleder,
hine krasse Ideer, som det i Hierarkiets Tider var saa politisk
rigtigt at udbrede og haandhæve, eller om man bestræber sig
for at fremkalde i Disciplenes Hjerter den simple Gudfrygtig-
hed og rene Tro, som fremgaaer af forklarede og forstaaede
Sandheders Indflydelse paa Villien og Begjærevnen, og som ei
behøver en østerlandsk forældet Form for at virke Held og Vel-
signelse; -- men vist er det, at Wexels's Bibelhistorie -- efter
Indsenderens Formening -- er ligesaa vel skikket til det Første,
som den synes at være uskikket til det Sidste.
   Planen for Christiania Borgerskole, approberet ved kongelig
Resolution af 28de December 1827, bestemmer i § 3, at der
blandt Underviisningsgjenstandene i 4de Klasse skal høre
"Grundlovens Principer." Indsenderen kjender en nu af Skolen
udgaaet Discipel, der med Hensyn til sin Alder har udmærkede
Kundskaber i de Fag, som ellers læres i denne Classe, men
derimod ikke den mindste Idee om Grundloven eller dens Prin-
ciper; og ved nøiere at underrette sig, har man erfaret, at der
til denne Dag ikke skal være gjort det Ringeste til Opfyldelsen
af hiin Bestemmelse i Planen. Hvad er Grunden til dette? Er
maaskee Bestemmelsen ubekjendt for Bestyrelsen? Man bør
ikke forudsætte dette. Er det befundet at være skadeligt eller
d.VI,b.1,s.138   idetmindste uvigtigt, at sætte den i Udøvelse? Bestyrelsen
Medlemmer ere alt for hæderligt bekjendte, til at saadant kan
eller bør antages. Indsenderen formaaer ikke at indsee, hvad
Grunden kan være til den fornemme Ligegyldighed, hvormed
netop denne vigtige Bestemmelse i Planen er ladet uudført, da
dog flere gavnlige Forandringer ved Skolen i den senere Tid
skulle være komne istand; han foranlediges derfor til offentlig
at fremsætte ovenstaaende Spørgsmaal, som han haaber Besty-
relsen ikke vil ansee det under sin Værdighed offentlig at be-
svare, da hans Hensigt dermed er ligesaa redelig som Besty-
relsens Bestræbelser for at opfylde sine Pligter ere agtværdige
og anerkjendte.
Christiania i December 1835.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE