HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


PREMIERLIEUT. DREYERS ANSØGNING AT ANLÆGGE
ET BOGTRYKKERI I CHRISTIANSUND

(Indsendt.)

Statsborgeren, 14. febr. 1836.

   Vor "liberale" Regjering er et, ofte meget ubetænksom op-
ramset, Omquæde paa en Sang, der maaskee snart turde blive
Folkevise, skjøndt det til nogle af dens Handlinger, som und-
drages Publikum, men hvorunder Enkeltmand i Stilhed lider,
passer sig omtrent som "Luna svæver i Himmelen" til "Aa kjøre
Vatn o. s. v.". Vi spørge saaledes aabent, og opfordre alle Re-
gjeringens tjenstvillige Penne til at besvare os det: har nogen-
somhelst Regjering i lignende Sag kunnet vise større Illiberali-
tet end vor, der i disse Dage har afslaaet Premierlieutenant
Dreyers Ansøgning om i Christiansund, en tiltagende By, at
oprette et Boktrykkerie og udgive en Avis -- efter Sigende
ogsaa en Militærtidende? Dette Afslag er mageløst i sit Slags,
og mere at forundre sig over som kommet fra vedk. Departem.
og Regjeringen, end over Generalkommandoens, der yttrede
personligt, at det ikke var passende for en Officeer at befatte
sig med Bogtrykkerie. Denne Autoritet har nemlig lidt saa-
meget af Pressen, at man ikke maa finde det underligt om For-
bittrelsen delirerer noget. Derimod har Pressen behandlet Re-
d.VI,b.1,s.139   gjeringen med en fast indtil Kjælenskab gaaende Godhed, saa
at man kan synes at det Ræsonnement maatte ligge den nær-
mest, at en Presse til var en Ven og Berømmer til. Men maa-
skee den selv er bleven overmættet af Lovsang for Liberalitet?
Det var fornuftigt. I Christiansund tør man idetmindste haabe
at slig gammel Vise gaaer af Brug, især da Folk der nu have
faaet Laas for Læ'rsæk.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE