HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.116  
[BREV TIL BIBELSELSKAPET]

Kristiania 29. apri1 1835; efter ms.
i Bibelselskapets arkiv 1835/41, de-
ponert i Historisk kjeldeskriftinsti-
tutt, Oslo.

Til
Centralcommitteen for det norske Bibelselskab.
   Beskjæftiget med at indsamle Bøger til Brug for Patienterne
i Byens Hospitaler, for de i Arresterne Hensiddende og for
Hovedvagterne, anholder Undertegnede hos den ærede Central-
committee for det norske Bibelselskab, forudsat at det er i
dettes Tendens til et saadant Brug gratis at tildele Nogen
udenfor dets Medlemmer de Bøger, det ellers udbreder, om at
maatte vorde skjænket fire Bibler og Nytestamenter til oven-
angivne Meed. Et mindre Antal modtages med lige Følelser
af Erkjendtlighed, ligesom og hvilke andre hensigtsmæssige
Bøger af instructivt eller religiøst Indhold, det maatte staae i
Centralcommitteens eller enkelte af dennes respective Med-
lemmers Evne at meddele.
Christiania 29de April 1835. --
Ærbødigst
Henr. Wergeland.
(b. i Jfr. Schwenckes Gd.
Raadstugade)

[Utenpå:]
Til
Centralkomitteen for det norske Bibelselskab
Christiania.

Ønskes afleveret til
Hrr Professor Hersleb.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE