HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[TILLEGG TIL ANSØKNINGEN AV 15. FEBRUAR]
Efter ms. i Riksarkivet, Oslo. Ma-
rinedept. Journ.saker 263/1834; 8.
april 1834.

Til
den kongelige norske Regjerings Departement for Marinen.
   Som Bilag til Undertegnedes for nærværende indleverte
underdanige Ansøgning om Lærerposten ved Søkrigsskolen, troer
jeg herved at burde indsende Underretning om at den under
7de April d. A. faldne Sættedom i den af Procurator i Agers-
huus Amt J. O. Praëm mod mig for formentligen injurierende
d.VI,b.1,s.61   Udtryk anlagte, begge Parter naadigst beneficerte Sag indeholder
ogsaa følgende:
      "Den af Hovedcitanten i hans Stevning af 29de April og
      Indlæg af 16de Mai 1831 mod Contracitanten nedlagte ære-
      rørige Paastand mortificeres, saa den ei kommer Denne til
      Skade paa Ære, gode Navn og Rygte."
   Af Dommen vedkommer Dette alene min Stilling som An-
søger.

Eidsvoll 8de April 1834.
underdanig
Henrik Wergeland
Candidatus theologiæ


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE