HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.58  
[ANSØKNING OM LÆRERSTILLING VED
SJØKRIGSSKOLEN]
Efter ms. i Riksarkivet, Oslo. Ma-
rinedept. Journ.saker 263/1834; 15.
febr. 1834.

Til
den kongelige norske Regjerings Departement for Marinen.
   Henrik Arnold Wergeland,
Candidatus theologiæ, ansøger
ærbødigst den kongelige nor-
ske Regjerings Marine-Depar-
tement om at maatte vorde
beskikket til at forestaae den
ved Søcadetakademiet ledig-
værende Lærerpost i Historie
og Geografi, Norsk og Reli-
gion.

   Idet Undertegnede herved
ærbødigst ansøger det høje
Marinedepartement om at
maatte vorde anbetroet Læ-
rerposten ved Søcadetacade-
miet i Historie og Geografi,
Modersmaalet og Religion,
paaberaabes:

   1) Mine akademiske Charakterer for disse Fag sees ved Exa-
   men artium at have været udmærket godt og meget godt.
   Charakterlisten hoslægges isaahenseende.
2) Ved examen philosophicum erholdt jeg ligeledes udmærket
   godt for Historie. Denne Charakter var ogsaa for Historie
   og Geografi min almindelige ved Christiania Kathedralskole;
   og ved examen artium saavelsom ved philosophicum lagde
   jeg Historien op til daværende Datum, medens man til
   artium kun var forpligtet til at gjøre Rede derfor indtil den
   franske Revolution.
3) For min Kundskab i Fædrenelandets specielle Historie gives
   der et offentligt Document idet jeg har udgivet denne.
4) Begge Censorers "laudabilis" til den katechetiske og homile-
   tiske Examen viser, at Religionsfaget in praxi forstaaes af mig.
5) En Række af Skrivter i bunden og ubunden Stiil godtgjør,
   at jeg kan mit Modersmaal.
6) Kirke- og Underviisnings-Departementets Circulære af 11te
   Juli f. A. tilsiger udtrykkelig de Geistlige fortrinlig Adgang
   til Befordring, som udgive almeen Oplysning fremmende
   Skrivter. Dette har jeg gjort tildels ved Opofrelse, idet jeg
   har udgivet syv Hefter forskjelligartede Almuskrivter, saa-
   som en praktisk Botanik, om Almubogsamlinger o, fl. d.

d.VI,b.1,s.59      Følgende Documenter, som forøvrigt skulde understøtte min
Adkomst, ere, siden en foregaaende Ansøgning om geistligt
Embede, i Regjeringens Værge, nemlig 1) en Daabsattest, hvoraf
sees, at jeg 17de Juni f. A. naaede Ansøgningsalderen; 2) en
attesterende Erklæring fra min befalede Sagfører i beneficeret
Sag mod anden Mand, at denne, ei af mig anlagte, Sag ingen
skadelig Indflydelse paa mit gode Navn legaliter vil kunne
have; -- 3) Attest fra de theologiske Professorer om at jeg med
Orden og Flid frequenterede deres Forelæsninger; -- 4) testi-
monium publicum, der beskriver, at jeg, med laudabilis til
examen artium i Januar 1826, og senere med haud illaudabilis
til examen philosophicum, i Mai 1829 absolverede den theore-
tiske theologiske Examen med haud illaudabilis; -- samt
5) testimonium for at jeg i Juni 1833 absolverede denne Examens
praktiske Afdelinger med laudabilis. Tillige medfulgte en Attest
fra min Fader Provst Wergeland, at jeg, i Mellemtiden mellem
disse to Examiner, hos og under ham i Eidsvold havde søgt
at uddanne mig i geistlig Praxis.

   Det kongelige Marinedepartement vil behageligen bemærke,
at jeg hverken har tilbagelagt min akademiske Løbebane uhæ-
derligen eller undladt senere i de flere Candidataar at uddanne
mig og at gjøre mine Evner og Kundskaber saa nyttige for det
Almene som det har staaet til mig. Dog maa til en saadan Post,
som denne herved ærbødigst ansøgte, komme i mere særegen
Betragtning, at netop dennes Fag saa at sige ere mine. Forhen
har jeg underviist Enkelte, men ei paa nogen Skole, saafremt
det, at jeg gratis underviser i Oversigt af Geografien og Moders-
maalets Sproglære ved en af mig her oprettet Søndagsskole, ei
saaledes kan benævnes.

Eidsvold Præstegaard 15 Februar 1834.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE