HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


ATTER ET TRÆK AF DEN SVENSK-ENGELSKE
GREVINDE BAKER OG DEN ENGELSKE
CAPITAIN VILLEBOIS

(Indsendt.)

Statsborgeren 5. mai 1833.

   Fra Lillehammer og Christiania har man i Vexelchor besjun-
get dette høiadelige Guillotinekrams Eftermæle her i Landet.
Hvor nobelt det har opført sig i Næs, hvor norsk Bondeblod
maatte rosenstrøe og skarlagenklæde det høie Pars Vei, skulle
vi erfare af følgende
Udtog af Skydsbogen paa Vormsund og Kjølstad.

1.

   "Ole Toxstad efter att han ikke fik åka då det redan var två Bønder
och underteknad endast hade fyra hàstar -- blef Ole Toxstad näsvis och
ville ikke gjøra hvad underteknad sade -- då underteknad var nødsakat
nytja Styrkan -- om han motsträfvade -- samt ville ikke lemna Vagnen.
Og underteknad var nødsakat att vidare nytja Store Styrkan.

Capitain Villebois.

   Den 16de Juli 1832 er Klagan skrefven.
Vitnes Grefvinna Baker.

2.

   I Anledning af Forestaaende af Capitain Villebois har da Skydsende Ole
Olsen Togstad anmodet Undertegnede at anføre: Et Stykke fra Raaholt gik
nogle af Forspandsremmerne istykker, hvorved Ophold skedte, og den Rei-
sende gik ud af Vognen. Her blev han vaer, at der var 2de Skydsdrenge
med, og erklærede nu, at der paa ingen Maade skulde være mere end 1
Skydsdreng; og da Klageren Ole Togstad paastod, at de, som begge eiede
d.VI,b.1,s.54   Hester for Vognen, maatte være med, saamegetmere som hans Medskydsende
havde 2de unge Hester for, hvis Oversætning han frygtede for, løb han først
hen og slog den anden Skydsdreng, som han vilde derefter kaste ned i
Renden; men da Klageren nu forhindrede dette, begyndte han at slaae ham
først med Hænderne; men da han ei syntes dette var nok, løb han hen til
Vognen, greb sit Gevær, og slog hermed efter Klagerens Hoved, hvorved Kla-
geren formodentlig vilde have erholdt sit Banesaar, hvis han ei havde faaet
afbødet Slaget med sin venstre Haand, i hvilken han fik 3de Huller, og
hvorved Geværstokken gik saaledes istykker, at, da han igjen slog efter
ham, gik den tversaf. Han vilde nu bruge Geværpiben paa Klageren, som
derfor, for at redde sig, maatte løbe sin Vei. Ole Togstad ansøger derfor
Overøvrigheden om at drage omsorg for at bemeldte Capitain Villebois maa
vorde tiltalt og straffet for denne sin formeentlig ulovlige og voldsomme
Adfærd, overeensstemmende med de gjældende Love, hvis han ei mindelig
vil erlægge en af det høie Amt dikteret Mulkt, og betale Klageren for Tort
og de tilføiede Hulsaar. Ovenstaaendes Rigtighed skal han kunne bevidne
med Martin O. Eggum og Anders O. Dysland.
J. O. Koren,
Lensmand.

3.

   Amtet har under 13de August sidstleden paa Grund af forestaaende
Klager resolveret: at det ikke finder (! ? !) Anledning til videre at indlade
sig paa denne af Ole Togstad paaklagede Adfærd, da det Paaklagede for-
meentlig ikke qvalificerer sig til offentlig Paatale, men maatte paatales af
ham selv. Rigtig afskrevet vedgaaer

for Lensmand Koren
F. Christophersen."

   Stakkels fattige Ole! bær da dine Prygl, og selv dine tre
Vunder med Glædestaarer over at du beholdt dit Liv, og med
den Erkjendtlighed, som du skylder Retfærdigheden, den maje-
stætiske Justitia, som kun derfor undlod at ile dig til Undsæt-
ning, for at henvise dig til Kjerligheden og Taalmodigheden!
Dog vogte du dig for at krænke Lovens 6 -- 9 -- 24! thi det koster
dig foruden rette Bøder trende 40 Lod Sølv! Ligesaa vogte du
dig for 6 -- 9 -- 17; thi det koster dig atter foruden rette Bøder
trende 40 Lod Sølv! Og husk vel, at 8 -- 7 -- 1 og 3 er skrevet for
dig, om du ikke vil betale og see dit Bryst smykket med Brem-
merholms Kjæder, din Ryg med Baronens Tampe, dine Fødder
med klingrende Jernsporer og din Hals med den staalflettede
Maske af det Garn, hvori de Smaae blive hængende! -- ja Stak-
kels, om du ikke vil skilles fra din kjerlige Mage, som forbandt
dine Saar og gik til Kirke for at takke Gud for at du ikke blev
d.VI,b.1,s.55   dræbt, og i hendes Sted formæles med en tung Træklods med et
Jernhjerte i, som du skal slæbe paa, -- indtil Gud igjen ad-
skiller hvad Menneskene havde forenet! --

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE