HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[FORORD TIL OVERSETTELSEN AV "RULE BRITANNIA"]
Alm. n. Maanedsskrift bd. 2, s. 329,
april 1832, utkommet okt. 1832 (sml.
I: 1: 273).

   Til Maanedsskriftet si placet.
Rule Britannia.

   Her sætter en stout Engelskmand under norsk Flag over
Vestresalt. Muserne følge sandeligen dette Seil. Det er gamle,
oldengelske Rule Britannia, fuld af Poesie saa frisk og sund som
Skovluften under de berømte Gammelenglands Eger, og stærk
og høi som disse, og fuld af dette de sande Nationalsanges Eien-
dommelige, der lader dem blive det evige tro Aftryk og Udtryk
for et Folks Maade at føle sit lykkelige Tilvær paa, og her da
af den brittiske Friheds- Lykkes og Selv-følelse. Velkommen da
gamle Ruler mellem Nationalsange, med din Alfreds-harpe, dit
Chaucermaal, din kraftige Stødtakt, der ligner det gjeve Yeoman-
rys Fodslag og Oceanets Skvalp mod Learscliffen, den guddom-
melige Villiams Himmelfartsbjerg, der lader sit drivhvide Hoved
skinne over Canalen! Velkommen efterat have dvælet saalænge,
før Du kom ind i en norsk Havn, mens Du dog i Aarhundreder
blev sungen, mens Du blev hørt af mangen Normand, der sad
imellem de blanke Hatte paa Drurylanens Gallerier eller paa
Stilladserne i en Fjellebod i hvilkensomhelst engelsk Udhavn, og
som blev tvungen af de krumme Næver til at raabe med: rule
Britannia! rule the waves! ja og mens i Aarhundreder Skibe foer
frem og tilbage mellem Norge og Engelland. I disse sidste Ord:
rule Britannia! rule the waves! opløfter Du dit Scepter, Ruler,
du Sang-Elisabeth. I dem ligger Chatamernes og Nelsons og
Drakes og Cecils Liv og Heltenes af det Blaa og Rødes Storhed.
Snart, haabe vi, vil ogsaa Rule Britannias prægtige Melodie gjøres
bekjendt imellem os. 1807 spilte den engelske Feldtmusik den
paa en Revy over Landgangstropperne ved Frederiksberg i Sjel-
land. Men endnu sandere spiltes Rule Britannia af man-of-war-
Koret paa Kjøbenhavnsrhed, ved Abukir, Trafalgar.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE