HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[OM SOGNESELSKAP I VANG PÅ HEDEMARKEN]
Folkebladet 24. mai 1831.

   I Januar Maaned dette Aar er et Selskab stiftet for Vangs
(paa Hedemarken) Præstegjelds Vel. Mærkeligt er det imid-
lertid at kun nogle faae Bønder af Hovedsognet foruden Em-
bedsmændene, ere Medlemmer af Selskabet, hvorimod Alle af
Annexet Furnæs. Aarsagen skal være, at Vangssogningerne
endnu hylde en af Uvidenhedens Hovedsætninger, den nemlig:
"at hvad Fader og Farfader gjorde før dem og befandt sig vel
ved, det ville ogsaa de gjøre, og hvad hine ikke følte Trang
til, det kunne ogsaa disse undvære". Beklageligt er det at een
af Landets mest velsignede Bygder skulle føde saadanne mod
Forsynet utaknemmelige Mennesker! thi fordi Jorden giver dem
Overflod paa Livets Nødvendigheder, troe de at være i Besid-
d.VI,b.1,s.23   delse af Alt hvad de behøve for at være lykkelige og agtede.
Hvilken sørgelig Blindhed! Mere end nogen anden Bygd træn-
ger vistnok Vang til Oplysning, thi enhver der har reist der-
igjennem vil have bemærket hvor slet man der veed at anvende
sin Overflod. Istedetfor at afhænde den til Østerdølerne, ødsles
den bort til Ting, der ere den norske Bonde uværdige. Som
sædvanligt har Furnæs lagt Samdrægtighed og god Villie for
Dagen, og ikke en Eeneste har troet sig saa oplyst, at han
ikke skulde kunne høste Nytte af et saadant Selskab. Norske
Bondemand! Vil Du være frie og lykkelig, vil Du ikke see den
selvskabte Forfatning gaae tilgrunde, vil Du roligen kunne byde
Stormen udenfra Trods og vil Du fryde Dig i Fred og gode
Dage medens andre Lande endnu i mange Aar gjennem Kamp
og Blod stræber til det Maal Du allerede har naaet -- da luk
ikke Dit Øre for Oplysningens Stemme! -- Naar en eller anden
Velsindet i Sognet opfordrer Dig til at række Haanden til et
nyttigt Foretagende, da gjør det om Du end ikke for Øieblikket
indseer dets Nytte, bryd Dig ei om, at dine Grander tale haant
om "at Du vil være bedre end andre," det er kun Uvidenhed
og Overmod der taler af dem. Viid, at Skaberen ikke alene
gav Dig en kraftfuld Haand men ogsaa Forstand; brug den og
Du skal være lykkelig. Erindre Dig endelig at Du ikke alene
skal arbeide for Dig selv, men ogsaa for Efterslægten, -- Din
Roes skal det være, at dine Børn ikke ere fremmede blandt sine
Samtidige; thi vær vis paa at Oplysningen vil fremmes, hvor-
meget man end arbeider derimod.
   Held og Ære for den norske Bonde!
Fra Oplandet.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE