HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL LUDVIG MARIBOE
[Kristiania 22 juni 1829].
S. T. Herr Capitaine
Mariboe
.
   Naar Touren til Indrykning i Patrouillen kommer til mit, for
Undersøgelsescommissionen aflagte Depositum, vil De maaskee
velvilligen give Plads der for Nedenstaaende, enten som en Nota
nedenunder min Benægtelse mod Politiets samt Commandantens
Forebringende om, at jeg sidstleden Dag i Mai imellem den 17de
og 18de skal have været i en beruset Tilstand, eller og som Til-
sats bag.

Ærbødigst
H. Wergeland.

   Da jeg den 17de Mai d. A. om Aftenen imellem Kl. 6 a 7, paa
et Fartøi som laae ved Toldbodbryggen, talede med Herr Can-
didatus theologiæ H. Wergeland, erfarede jeg ikke, saavidt jeg
efter bedste Overbeviisning kunde skjønne, at han hverken var
beskjænket eller beruset af Spirituosa. Dette bevidnes herved
efter Forlangende.

Christiania den 22de Juni 1829.
F. H. Poppe,
Handelsfuldmægtig.


   17de Mai 1829, fra 7 omtrent til 9 1/2 samtalede jeg med Stud.
Henr. Wergeland i mit Logis, uden at opdage Noget, der kan
give mig nogen Grund til at antage ham for beskjænket.

F. G. Lerche,
Student i Lovkyndighed.

d.V,b.2,s.377      Paa Forlangende af Herr Candidat Henrik Wergeland, som den
17de Mai d. A. om Aftenen imellem Kl. 11 og 12 var tvende
Gange hos mig, bevidner jeg herved, at han da aldeles var fri
for at have nogen Ruus.

Christiania den 22de Juni 1829.
C. F. G. Herre.


   Søndag Eftermiddag den 17de Mai efter Dampbaadens An-
komst, saae jeg Hr. Cand. theologiæ Wergeland ombord paa
Galeasen Fortuna, tilhørende Dhrr. Th. Joh. Heftye og Comp., og
kunde jeg da ikke bemærke, at han var beskjænket.

Th. Sabro.

TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE