HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FERDINAND WEDEL-JARLSBERG
Eidsvold 27 Dec 1828
Til
Den høje Kongelige norske
Kavalleriebrigade.
Exceptio judicis inha-
bilis imod oberste, Chef
ved det oplandske ridende
Jægercorps, Kammerherre
m. m. Erik Anker, som
Dommer i den, efter ind-
leveret Klage over util-
børlig og ulovlig Medfærd
og Mishandling, overgaaen
Klageren Studiosus theo-
logiæ Henrik Wergeland
af det vagthavende Mand-
skab med Overjæger ved
Revuen paa Gaardermoen
20de Sept. d. A., af Klage-
ren forlangte Krigsret.
   Paa Undertegnedes officielle historiske
Beretning om den Begivenhed ved Ka-
vallerierevuen paa Gaardermoen 20. Sept.
sidstleden, hvor man saae et raat, til sig
Selv overladt Militair drive den meest op-
rørende Leeg og Spot med Medborgerens
og Menneskets Rettigheder paa Underteg-
nedes nærmeste Bekostning -- paa denne
Fremstilling af Begivenheden -- tilligemed
formelig Klagemaal over Forbryderen med
Konsorter indsendt til Anklagedes Corps-
chef, Herr Oberste m. m. Erik Anker, er-
holdt jeg til Gjensvar en Skrivelse fra
Nysnævnte, der viser ham som forud ind-
taget imod mig , den ene Part, idet Skrivelsen, (hvoraf verifi-
ceret Afskrift hermed følger) indeholder en verbal Injurie i de
Ord: "... om De fremdeles fremtuurer i at holde Deres Rygte og
gode Navn saa lidet i Ære", for hvilken injurierende Udladelse jeg
lovmedholdeligen vil drage Hans Høibaarenhed til Ansvar. Det
er ikke overflødigt at berette, at Herr Oberstens Skrivelse aaben
var indsluttet i en Ditto til min Fader, skjøndt en Passus af Ind-
holdet lader slutte snarere en modsat Handling af høibemeldte
Herre; men ved den valgte Maade at meddele mig sit ufordeel-
agtige Omdømme om mig, har han tillige meddelet mig fuld lovlig
Kraft til at drage Injurianten til Ansvar for Domstolene. Herr
Oberste Ankers Brev til min Fader indeholdt forresten en fra
Begyndelsen til Enden usandfærdig Fremstilling af hiin Begivenhed
paa Revuepladsen, saa som Herr Corpschefen foregiver at have
hørt den, hvortil Kilderne retlig skulle blive efterlyste, saa For-
nærmede og -- mere end dette -- Krænkede ikke skulle have Bag-
vaskelse at kjæmpe imod. Desuden anmodede Herr Oberst Anker
deri min Fader om at bevæge mig til at frafalde Sagen, hvortil,
efter Hans Mening, det burde bevæge mig, at Herr Corpschefen
"privat havde irettesat Underofficeren".

d.V,b.2,s.64      Efter Foranførte og henpegende paa den sidste Periode i Herr
Oberste m. m. Ankers Brev, med Hjemmel af Lovene og efter
Sagens Natur, fremlægger jeg herved ærbødigst imod høimeldte
Herre Erik Anker, Oberste, Corpschef, Kammerherre og Ridder,
som Dommer i den ovenomtalte verserende Krigsretssag, min
formelige exceptio judicis inhabilis.

   Jeg anbefaler hermed denne min Exception til den høje Au-
toritets retfærdige Skjøn, som jeg henvender mig til underdanigst.

Henr. Wergeland, Stud.

TIL ØVRE ROMERIKES UNDERRETT
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE