HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL ERIK ANKER
Christiania 2den December 1828.
S. T. Chefen for oplandske Cavalleriecorps.
   I Forbindelse med Foregaaende og Mellemværende fordrer jeg
herved Vidnerne eedfæstede, samt ifølge 26de, 28de, 30te og 76de
Krigsartiklel, nedlægger jeg herved Paastand: 1) at anklagede
Mandskaber -- efter Artikel 26de -- af Vagten belægges med
Fængselstraf, efter den større eller mindre Deel Enhver af disse
maa blive oplyst om at have havt i paaankede Lovstridige For-
hold. 2) at anklagede Overjæger belægges -- i Overeensstem-
melse med 28de og 30te Artikel -- enten med 60 Dages eensomt
Fængsel eller med 6 Aars Slaverie.

   3) at Sagens flydende Omkostninger, efter den høje Krigsrets
Skjøn, udredes af Anklagede.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

d.V,b.2,s.63   TIL FERDINAND WEDEL-JARLSBERG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE