HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL CARL FOUGSTAD
15de Juli 1843.
   I Anledning af Hr. Expeditionssekretærens for Bech yttrede
Formening, om at det, for Rums Skyld, neppe skulde være værd
at udfærdige nogen Cirkulær for at see ældre Sager indsendte
til Rigsarkivet, vil jeg tillade mig at paapege den Seendrægtighed,
hvormed saadanne Indmaninger sædvanligviis efterkommes. Det
er saaledes vel Tilfælde, at den Kongl. Resolution desbetræffende
behørigen er kommuniceret høiere og lavere Embedsmænd; men
det er kun yderlig Faa, som have taget Notits deraf; og af de
i de to foregaaende Aar udsendte Erindringer, frugtede de kun
hos Stavanger Amt: Skulde alle Indsendelser skee paa engang,
vilde de vistnok overvælde baade Locale og Personale; men efter
disse Erfaringer er det neppe at befrygte. Et Cirkulære, som
foreslaaet, vil sandsynligviis kun have tilfølge, at der mod Damp-
fartens Slutning indløber endeel Arkivalier, som befinde sig sik-
krere paa Agershuus end i Privatboliger, hvor Respecten derfor
snarere tager af end stiger med deres Alder.

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE