HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
5te August 1843.
   I Undertegnedes Skrivelse af 30te Juni d. A. betræffende de
Arne-Magnæanske Dokumenter yttres, at Sagen ikke har været
berørt under Opgjørelsen med Danmark forsaavidt Universitetet
angaaer, og dette er ligeledes Tilfælde med Qvæstionen om
Tilbageleverelsen af norske Arkivalier i Almindelighed. Da imid-
lertid Opgjørelsesprotokollerne udvise, at Udleverelsen af samt-
lige
, Norge vedkommende, Arkivalier har udgjort en oftere om-
handlet, fra norsk Side som Betingelse udenfor det opstillede
Underhandlingsprincip "Uti possidetis" inhæreret, og fra dansk
Side indrømmet, Gjenstand for Underhandlingerne, har Under-
tegnede troet, tjenstligst og i Kontinuation med foregaaende
d.V,b.2,s.41   Skrivelse at burde oversende i verificeret Afskrivt hvad der
isaahenseende kunde tjene til Oplysning og Støtte i Tilfælde af
fornyet Ankrav.
TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE