HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL NICOLAI WERGELAND
Grotten 31 Januar 45.
   Kjæreste Fader! Tak for din expedite kjærlige Opmærksomhed
for mit Ønske. Jeg spiste ogsaa strax midt paa Formiddagen
en heel Siik & c, med Undtagelse af det mindste Mellemstykke,
og iaften tager jeg 1/2 Fisk; røger saa Resten.

   Jeg overvældes af Beviser paa mine Landsmænds Hengivenhed.
Storthingsmændene besøge mig (En, Bødtker fra Skeen, styr-
tede til og kyssede min Haand uden Affectation, men med Taarer
i Øinene). Jeg veed ikke om jeg har sendt dig den gjennem
Morgenbladets Red. sendte Indbydelse fra Inspektøren paa Tor-
ungen Fyr om at tage mig i Gratis-Logis, om Søluften var god
for mig. Men kjærest af Alt er mig hosfølgende Brev fra en
Vægter, som jeg har hjulpet i mange Aar. Udplyndret af en
Lensmand Juel kom han med en stor Børneflok herind fra Hal-
lingdalen, og kom til mig. Jeg fik ham da i et Aars Tid eller 2
som Huusmand hos G. Henriksen, og da Pladsen droges ind, fik
jeg ham til Vægter og et af Børnene paa Eugeniastiftelsen. Jeg
fik ham og ansat ved det katholske Kapel, hvor han møder frem
i Mondur. Det er en sand from Mand. Honoraret for Lodsen
er 50 Spd med Pant i Oplaget. Mons har ikke faaet Pakken
til Egger afsted, da Benoit ikke reiste. Jeg sender "Msket" til
Bibl. royale, men vil forsøge at faae det gjennem Consulen. Det
d.V,b.1,s.376   er passende, da vort Universitet har mange Gaver fra den franske
Regjering; og enhver Normand bør derfor føle Taknemlighed.
   Mine Pengesager skal jeg styre som en klog Mand. Sundt har
faaet Planerne, men at prakke dem paa Afzelius & c synes mig
ikke om. Med Malling maa Du ikke have at gjøre -- han er
dyrest -- og han har, istedetfor at raade dig til billigste Format
for Stilisten, taget din Uvidenhed ved Næsen for circa 400 Spd.

   Angaaende Forsendelse af mine Bøger, da har jeg ikke mange
at rutte med, men fordeler dem efter bedste Skjøn naturligviis.

   Giver Gud mig at reise, da har jeg tænkt at tage direkte her-
fra til Bordeaux, hvorhen Skibsfart gives og saa paa den store
Canal til Montpellier og den Egn. Jeg undgaar da enhver Ry-
stelse paa Vogn. Der bliver mit Standkvarteer; ellers vil det
være let at komme derfra over til Neapel. Den Plan er god.
Men jeg har endnu en Plan som er bedre: Døden kan tage mig
død udaf Huset; men den skal ikke sætte mig halv levende paa
den nøgne Bakke den 14 April. Den Dag -- det var mere gjort
med mit nærværende Huus -- flytter jeg ind i min Huusmands-
hytte. Vær ikke bange! Mine Kapitaler angribes ikke. Til hele
Vaaningen bruges kun Kongens Gratiale 300 Spd. og 200 til
Jord. Det er Økonomi istedetfor at leje Logis enten paa Rigs-
hospitalet eller andetsteds, og jeg maa boe for mig selv for alle
mine Grejers Skyld, og døer jeg, skal min Enke boe for en Snees
Daler om Aaret og det bekvemt. For 2 Værelser Pigekammer
og Kjøkken hos Værter, der grine om jeg slaaer en Spiger i Væg-
gen eller røger en Pibe Tobak paa Vandhuset, koster mindst
100 Spd. og det afsides. Nei, jeg vil leve à mon aise, skal jeg
leve mellem Heste, Grise, Kaniner og Souvbukke samt Fjerkre.
Derfor -- ça ira! Det er mit Valgsprog som Poet og Mske. Den
14 April flytter jeg ind -- -- -- NB. hvis der er fuldkommen
tørt Materiale at faae. Ellers lader jeg bygge mens jeg er borte,
og er jeg saa fornøjet, skal Bygmesteren -- naar Hytten er prøvet
-- sandelig Juleaften faae min Sølvpokal med 1 Dukat for hvert
Værelse. Stol paa det -- ! bygger jeg bygger jeg klogt, saa Vær-
dien er sikkret, og jeg har Linstouv ved min Side. Stedet, jeg
har tænkt mig, er tæt ved Pilestrædvejen paralel med Scheels
Sted, godt i Ly, varmt som en Potte, for en Svagling siger Lægen
jeg bliver.

   Før jeg gjør noget Skridt skal ogsaa Conradi divinere mig.
d.V,b.1,s.377   Idag er jeg modig som en Løve, skjøndt Brystet er saart efter
megen Hoste. Det kommer maaskee af at jeg sov noget bedre
i Nat:


   Saa langt var jeg kommen da Oberste Vosgraff indtreen og
gjorde Ende paa Byggeplanen. Jorden blev for dyr. Jeg faaer
altsaa i sin Tid leje Rum for mine Møbler og see til hvor der
kan blive af Kone og mig.

   Levvel, kjæreste Fader! Paa Tirsdag mere. Da kommer ogsaa
Portrætet op igjen.

Henrik.

   P. S. Tak for Komplimenten i Epigrammet! Jeg er i Forlegen-
hed dermed.

Lørdag Morgen.
[1. febr.]

   Saa slem en Nat som inat har jeg aldrig havt. Jeg maatte
idetmindste hoste engang hvert Minut fra 9 1/2 til 1 1/2, da jeg om-
sider maatte lade Pigen vække. En Ølost skaffede mig da Søvn.


TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE