HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL NICOLAI WERGELAND
Grotten Tird Midd. 4 Feb. 45.
Kjæreste Fader!
   I dette Øjeblik forlod Statsminister D. mig efter et langt Be-
søg, hvorunder han overrakte mig fra Enkedronningen for Kon-
gens Mindekrands og navnlig for "Kongen lider", som Due havde
oversat, en Brystnaal bestaaende af smaa Diamanter i Arabesker
om en Viintopas. Naalen er af Guld og i Kapsel.1

   Item Budskab fra Kongen selv, at han vilde sende mig en Guld-
medalje; men der var endnu noget Arbeide dermed.

   Item fra ham selv et af Carl Johans Lommetørklæder brugt af
ham i hans Sygdom. Det er af Traadkammerdug med C. J. i et
Hjørne. Døer jeg vil have det i Haanden.

   Men jeg troer jeg faaer min Livstraad spundet altsom noget
beskjæftiger min Sjel. Det er nu denne Byggeplan, der skal ud-
føres om jeg bliver frisk, fordi den er den bedst beregnede af
d.V,b.1,s.378   Verden. Men jeg har en Bøn -- en Herodias-Bøn -- om nogle
Ting, som ville behøves, om Tingen realiseres, og som ellers og-
saa ikke ere borte. Sagen er den: i det store Kjøkken skal et
langt massivt Bord med Bænker have Plads, hvor jeg og min
Husfreya hver Høitidsaften ville spise med Pigen og Gutten, og
hvor vi ellers ofte om Sommeren, naar Birkeløv sættes i Krogene
& c. og om Høsten i den første Potetestid ville holde vor Disk.
Men for Enden skal 2 Kubbestole staae, een stor med en Løve (der
skjæres her) paa Rygkanten; og nu er min Anmodning at Jacob
maa faa tage Livet af en af de sværeste Bjerker paa Præste-
gaarden netop nu før Sevjen skyder op -- og det skeer snart
-- og deraf gjøre først en god Kubbestol af det Tykkeste, en do.
af det derpaa følgende, en Kjødhuggestabbe af en derpaa føl-
gende Stub (den staaer perpendikulær) og endelig en 2 1/2 Alens
Vedstabbe (ligger ned) af en Stub af Resten. Alt, Stolene ogsaa,
med Barken paa. Jo særere formet og massivere jo bedre!
Denne forhaabede Sendelse anbetroes Stolen Nr 1 og den lille
Stab til en Kjører, Stolen Nr 2 og den lange Stab til en do. der
er ifølge med hinanden, hvorfor hver skal erholde 30 Sk.
   Musæus sagde, at Rigdom af Materier havde hidtil gjort, at
der ikke var lagt Haand paa B. Jeg lærte ham, at han skulde
gjennemlæse Materialierne og derpaa skrive af Hovedet. Guldberg
havde dog ikke søgt ham her og talt med ham. Jeg gav ham en
af Planerne og han fik een til. De andre skal jeg nok ogsaa
blive af med. Sundt (faaet Plan) er Stud. theol. her, overmaade
anseet og flink.

   Saa slem en Nat som mellem Søndag og Mandag har jeg al-
drig havt. Og Lægen havde udrustet mig mod Hosten med
nogle Draaber. De forværrede den, og jeg slog Resten i Potten.
Ølost kom; Hosten gik; -- men Søvn ikke. Idag fortæller Lægen
at der var meget Opium i og at den hos Enkelte sender Incita-
tion forud for Slapheden. Men slige Experimenter vil jeg ikke
vide af. Flere Recepter skrives ikke for mig. Igaar ordinerede
jeg mig da selv en Kop varm Hylde- og Kamillethe i det Øje-
blik jeg vilde sove. Følgen inat var upaaklagelig Søvn og mild
Hoste. Jeg holder mig herefter til disse simple Midler og min,
som Lægen idag kaldte den "gigantiske" Konstitution. Mit Spørgs-
maal om Udsigten var bedre til Liv end til Død, vilde han ikke
besvare før han havde talt med Conradi.

d.V,b.1,s.379      Min Ansøgning om privat Begravelse er bevilget med nedsat
Gebyhr fra 40 Spd til 10. Jeg løser naturligviis en Bevilling før
den behøves. Kirkedept. skal have vredet sig noget gudsjammer-
ligt i sin Indstilling for dog at faa Gebyhret op til 40. Præmisserne
om Bevilgelsen skulle være saaledes skruede, at de synes Læse-
ren at være imod -- indtil endelig den aftvungne Konklusion
kommer, at den dog maa finde Sted.

   Jeg faaer 2 Spiltoug vil jeg haabe, om jeg bygger, Remisse,
Kammer som en Potte (just ikke Kammerpotte) og lad mig saa
faae see dig engang sidde i Kubbestolen over en Ret Torsk!
Foran staaer en Tinkande, hvori jeg vil sætte en Sølvspecie med
C. Johans Portræt forgyldt, ligesom hos Bønderne. Men bed
Kaasen kjøbe mig paa Auktion en smuk Træølkande.

Det kjærligste Levvel
Henrik.

TIL WILHELM LASSEN
1  tilbake Juvelerer Øiseth har taxeret Stenene for 50 Spd. Brink lige-
ledes med Tillæg, at Arbeidets Skjønhed hæver Værdien til 70 --
75 Spd.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE