HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL DET KGL. NORSKE VIDENSKABERS SELSKAB
Christiania, 11te Oktober 1844.
Til
Direktionen for det kongl. Videnskabernes Selskab.
   Idet jeg herved har den Ære at oversende "Læsebog for den
norske Ungdom," 2de Dele, hvis Udvalg og Indledninger til de
enkelte Afsnit tilhøre Undertegnede, samt Digtene "den engelske
Lods" og "Jødinden", nærer jeg det Haab, at dette Udbytte af
en Arbeidsomhed, som paa det nærmeste det halve Aar har
maattet sysle tilsengs under en livsfarlig Sygdom, vil tjene til
nogen Anbefaling for det ærbødige Andragende, der længe har
lagt mig paahjerte, og som jeg drives af Ængstelsen forat Døden
skulde forekomme Muligheden af mit Ønskes Opfyldelse til her
at fremsætte.

   Jeg vover nemlig at andrage om det kongelige norske Viden-
skabers Selskabs Understøttelse til at see det i mit 21de Aar
udgivne voluminøse Digt "Skabelsen, Mennesket og Messias" ud-
givet i en Omarbeidelse, som jeg, i Haabet om at denne mine
svage Kræfters Anvendelse ikke vil være spildt, allerede har ført
et godt Stykke frem. Digtet lider af alle Ungdommens Brøst, af
formløs Henriven og Mangel paa Tøilemagt; men man har fundet
poetiske Egenskaber derved, som ikke bør henligge, som de nu
gjøre det, i en Dynge af Formløsheder og Dunkelheder, men
som bør, i en bedre Gestalt, redde for Literaturen dennes be-
tydeligste Digt -- hvad det vil forblive, saa strengt jeg end be-
handler det og reducerer det i Omfang. Dette formindsker Tryk-
ningsomkostningerne, saa disse ikke maa kalkuleres efter den
første Udgave, der desuden er særdeles ødselt trykt, nemlig med
kun 30 Linier paa Siden. Selv vilde jeg desuden sørge for den
største Sparsomhed ved Trykningen, hvortil jeg dog antager at
100 -- 150 Spd. muligens kunne medgaae; dog at forstaae saaledes,
at jeg ikke endnu kan angive Summen vissere, end at Maximum
ingenlunde vil overskride den sidste Sum. Da jeg vilde begynde
Trykningen saa snart muligt, vilde jeg, naar jeg kom noget hen,
bestemt kunne opgive Resten af hvad der behøvedes. Oplaget
-- 500 Explr -- vilde blive Selskabets indtil Summen muligens
blev dækket ved Afsætning, hvorhos jeg dog ærbødigst vilde ud-
bede mig 50 Explr., mest bestemte til Gaver udenlands.

d.V,b.1,s.364      Værket er ikke længer i Boghandelen; og, saadan som det er,
siden man ligesaalidt kan lægge Aar til sin Alder som Alen til
sin Høide, ønsker jeg det ogsaa ude af Literaturen. Og hertil
er en Udgave, hvori blot det Gode er beholdt, det eneste Middel.

   Jeg ansøger Fædrenelandet om mit eneste Stipendium idet
jeg anbefaler nærværende Andragende til den ærede Direktion
for dets Videnskabers Selskab.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL NILS DAHL.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE