HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
Christiania 12te Mai 1844.
Til
Den kongl. norske Regjerings Kirkedepartement.
   Vedlagte Explr. af et Advarselsskrift af Sognepræst Wolff i
Seufde imod Udvandringerne til Amerika oversendes herved til
det kongelige Kirkedepartement til Gjennemsyn, om det maaskee
skulde finde samme hensigtsmæssigt til paa offentlig Bekostning
at udbredes i de Egne, hvor Udvandringslysten har grebet om
sig. Exemplaret vil, saaledes indheftet som vedlagte, kunne leve-
res af Bogbinder Barlien for 3 Sk. Forat kunne benytte de op-
satte Former, vilde det være nødvendigt, at erholde det kongl.
Departements Svar i Løbet af anstundende Uge.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL ADOLPH B. STABELL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE