HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ADOLPH B. STABELL
26 Mai
[1844].

S. T.
Hr. A. B. Stabell
   Ved Deres Afreise erholdt jeg tilbage en Opsats betræffende
Uretfærdh. af min Faders Tilsidesættelse ved Csands Bispestols
Besættelse, og jeg er senere underrettet om at en lignende fra
en af vore mest anseede Samfundsborgere har havt samme
d.V,b.1,s.353   Skjebne. Dette tyder nu enten paa, at De maa være vidende
om en Adfærd af min Far, som skulde gjøre hiin Indstilling ret-
færdigere end den ansees for, eller ogsaa, at De har lagt ham
saaledes an for Had, at alle Hensyn til Deres Kald som Chef
for vort mest anseete Blad tabe sig hos Dem. I første Tilfælde
ønskede jeg mig oplyst forat kunne forfølge Bagtalelsen paa
Sporet; men i sidste, da maa jeg, saa syg jeg er, erklære Dem,
at en saadan samvittighedsløs Uretfærdighed mod en Mand, Re-
gjering og Fædreland har været saa utaknemlige imod, kunde
bringe mig til at realisere hvad jeg kan, naar jeg vil og tager
mig Tid, nemlig at reducere det altfor overmodige Morgenblad.
Folket er bedre forberedt dertil end De troer; og det skulde
undres mig, om ikke ogsaa denne Gang det Himmelske skulde
gaae i Opfyldelse, at al Uretfærdh. bærer Kimen til sin Død i sig.
En Søn, der er overbeviist om at hans Fader bærer Døden i sit
Liv siden hiin Uretfærdh. tilføjedes ham, og som nu mærker at
denne fortsættes og billiges af vor fornemste Bladredaktør, maa
allerede besidde nogen Energi og Lyst til at hevne ham; og
endnu har min naturlige, ikke saaledes spændte, Energi nogen-
sinde opgivet et Øjemeed ufuldført. Vær derfor ikke saa ganske
rolig for hvad en nu dødsyg Mand her har skrevet Dem til paa
sin Seng med Hensyn til den Skjebne, Deres Redaktøradfærd,
kan pludseligen drage over det nu saa mægtige, alt haanende
Morgenblad!
   Nogen Gjenstand for Publicitet bliver dette dog vel ikke. --
Henr. Wergeland

   P. S. Ved denne Leil. tør jeg bringe I. K. Christies i Erindring,
samt at jeg skulde korrigere et Punktum deri.

Anden Pintsed.
[27. mai.]

   Jeg vil ved denne ubehagelige Expektoration, men som jeg
ikke har kunnet holde tilbage, meddele Dem et nylig arriveret
Træk af hvad jeg idetmindste troer at kunne udtyde som Exped.
sekr. i Kirkedepts uudslukkelige Had til mig (og alt hvad der hed-
der Wgd). Idag 14 Dage sender jeg Dept. en høflig Skrivelse,
som jeg vedlægger hoslagte Skrivt af Simon Wolff, hvori jeg gjør
d.V,b.1,s.354   opmærksom paa, at der neppe er skrevet noget hensigtsmæssigere
mod Udvandringen og at Dept. kunde erholde heftede Explr a
3 Sk., om det vilde lade uddele i de med Udvandringslyst især
inficerede Egne. Jeg maatte da have Svar inden Ugens Udløb
for de staaende Presseres Skyld. Til Dato har jeg intet Svar
faaet -- man har beholdt Explaret -- og først imod Slutningen
af forrige Uge kom Copiist Teisner ranglende indom Barlien
med det Paaskud, at Dept. havde ingen Penge til det Brug.
   Læs det Wolffske Skrift, og døm saa, om her ikke burde con-
traarbeides noget. Intet Dept. er ødslere med sine Kommisioner,
men nogle Daler til at forsøge at oplyse Folket i hint vigtige
Punkt og at kalde dets bedre Besindelse tilbage -- dem har
man ikke. Mit Navn paa Titelbladet og maaske den 17 Mai har,
om jeg ikke meget feiler, gjort det. --


TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE