HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JACOB VON DER LIPPE
Christiania 19 Dec. 1843.
   Privatissimum! De Beviser fra Arne Magnussen, som Deres
Høiærværdighed har fremfundet, vare naturligviis af høi national
Vigtighed. Men se, uagtet dette fra min Side, med Bistand fra
Justitiarius Berg og Prof. R. Keyser, af al Magt fremhæves, og
jeg slog paa, at her maatte man, om man ikke var nogle Nat-
huer, ikke slippe Taget, men gribe det an med al diplomatisk
d.V,b.1,s.349   Magt -- se, om der vel gjøres noget fra Kirkedepartementets
Side. Jeg har vel intet hørt i den senere Tid; men her i Høst
lod det paa vedkommende Kontorchef, som om den Sag nok
vilde sove hen iro, som om den endog var ubehagelig at røre ved.
   Maaskee har De ikke hørt videre derom; men det kunde dog
maaskee være værd, om De f. Ex. yttrede Ønske om at see
hvad derom har været skrevet. Vi leve i slette Tider hvad det
Nationale betræffer. Vi skulle som Hunden være glade ved at
kunne gnave vore Been i en Krog. Materialismus og atter
Materialismus, ikke Følelse, ikke Mandsmod! Hvad har vi Selv-
stændighed og Diplomati for? Hvortil denne Tractatbestemmelse,
som siger, at Norge ogsaa af Videnskabeligt skal have hvad
Norges er.

   Som sagt -- har man svaret Dem, at der er ikke videre at
gjøre ved den Sag, da er det ikke saa. Dokumenterne, som De
har fremfundet det juridiske Beviis for, medens man nok vidste,
at Dokumenter i 1000viis fra alle Norges Capituler vare gangne
samme Vei, befinde sig i Kjøbenhavn, i den saakaldte Arna-
Magnæanske Samling, forsaavidt de ikke ere mellem de i 1728
brændte. Da tabtes en Mængde af de saaledes udlaante; men
en Mængde ere tilbage, og til at faae dem kunde hine Beviser
være fortræffelige, naar man blot fra højere Steder ville. Men
disse Kontormennesker, disse Jurister have ikke Følelse for sligt,
og det er til at ærgre sig over, men ikke til derfor ganske at
give en retfærdig Sag tabt.

   Deres Høiærværdighed betragte disse Ord som en passant
sagte ved Møde i Kirkegaden paa Deres Vei til Storthinget. Det
var et godt Ord! -- vil ikke Regjeringen -- har den ikke saameget
Been i Næsen -- saa er Sagen slet ikke for ringe til at an-
hængiggjøres i Thinget.

Deres ærbødigste
Henr. Wergeland.

TIL NILS J. WESSEL-BERG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE