HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
Grotten 26de Novb. 1843.
Til Administrationen i Selskabet for Christiania Byes Vel.
   Herved tillader jeg mig at oversende Dem Udlaansprotokollen
ved det af mig oprettede Almuebibliothek for at den ærede Ad-
d.V,b.1,s.348   ministration kan overtyde sig om med hvilken Tilvæxt af Deel-
tagere af den virkelige Almueklasse denne Indretning om Søn-
dagene benyttes, og om at de Bidrag, Selskabet for Byens Vel
hidtil til ubestemte Tider har understøttet den med, med Hensyn
til den Sands for noget Bedre, som derved unegtelig udbredes,
maa ansees for vel anbragte. Til samme Tid er ogsaa en Ud-
laansanstalt paa Grønland, som Hr. Cand. theol. Hansen bestyrer,
understøttet fra min med Bøger.
   Indretningens tiltagende Afbenyttelse gjør imidlertid formeent-
lig, at den bør sikkres sin Bestaaen, og da Bøgerne naturligviis
slides, uagtet deres Behandling virkelig er bedre end jeg ventede,
behøves baade Tilvæxt af nye og Indbinding. Jeg tillader mig
derfor at foreslaa, at Selskabet for Christiania Byes Vel antager
sig denne Almuebogsamling eller begge disse Almuebogsamlinger
for Byens vestre og østre Forstadsdistrikter og erkjender dem
for ved Selskabet bestaaende Indretninger ved at tilstaae dem
en fast aarlig Understøttelse av 15 Spd. hver, for hvis Anvendelse
naturligviis Regnskab til hver Generalforsamling bliver at anvende.

   Skulde den ærede Administration ikke ville eller kunne gaa
ind herpaa, giver jeg mig den Frihed at andrage om at der til-
staaes det vestre Forstadsdistrikts Almuebogsamling, der er det
betydeligste, 12 Spd. og det østre 8 Spd. Udlaanene tiltage ved
Vinterens Indtrædelse, og da netop en Bogauktion er annonceret,
er der Udsigter til at kunne forsyne sig for god Priis.

   Protokollen udbedes til Afhentning næste Søndag Morgen i det
Seneste, da den bruges om Middagen.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL JACOB VON DER LIPPE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE