HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL P. L. MØLLER
Chria. 16 Sept. 43.
Kjære Ven!
   Strax jeg havde faaet dit Brev og "Arena", sendte jeg begge
Dele forud til Bull med skrivtlig Anbefaling og fulgte selv efter
med mundtlig nogle Timer efter. Han var da meget vel sindet
-- vilde dog afgjøre det personlig med dig -- og om Nogen ikke
senere er kommen ivejen, antager jeg Du kan faa dit Ønske op-
fyldt. Din Sendelse til ham var da endnu ikke kommen ham
ihænde. Om hvorledes det gaaer ønsker jeg nok at vide noget.

d.V,b.1,s.347      I Morgenbladet for i Søndags 8 Dage har jeg et "Norge til
America i Anledning af Bulls Didreise", som jeg ønsker Du vil
see til at faae læst. Bull har maaskee en Afskrivt af mig. Jeg
skriver for Nærværende hans Biografi for Samlingen "Mærke-
lige Normænd". Den bliver dog i en anden Stiil end de andre
tørre skeletagtige der. Jeg har havt Ubehageligheder med B. for
Prattés Skyld, især da Pratté havde anmodet mig om at maatte
boe nogle Dage hos mig, da han havde opsagt sit Logis. Saa-
megen arabisk Gjæstfrihed havde jeg dog, ikke at lukke mit Pau-
lun for en Fremmed, endskjøndt jeg, der kjender Bulls i deslige
Punkter svage Karakteer, forudsaae, at B. vilde deraf slutte sig
til nogen Partitagen. Jeg fik dog Pratté til at gaae paa Bulls
Koncert i Sommer, og jeg oversatte den ganske anderledes ly-
dende Kritik, han nu afgav.

   Levvel! Jeg finder, Du taler for ringe om dine poetiske Anlæg
(I "Arena").

   Holst har altid været mig en Vandmand.
Din
Henr. Wergeland.

   P. S. Med Arbeide er jeg ganske overlæsset. 1) Lodsen. 2) Ud-
gaven af en Læsebog i 2 Dele. 3) Do. af Constitutionshistorien
(Hos Colmann i Augsburg). 4) Do. af dens 4de Hefte paa Norsk.
5) Bulls Biografi. 6) Diverse.

   P. S. Jeg sagde Bull, at han muligens vilde træffe paa Fiender
af dig, her som i Kbhvn. Det var Folk, sagde jeg, som havde
imod dig, saavidt jeg vidste, for nogle Privatissima (et Forhold
med en Theaterdame). Saa havde jeg hørt, og troede det bedst
saaledes at bryde Brodden.

   Men er jeg ikke uegennyttig med saa alvorlig at føje dit Øn-
ske? Du har gjort mig Tjenester i Kbhvn.

TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE