HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL P. L. MØLLER
Xnia 14 Juli 43.
   Jeg har seet, og paaskjønner, din venskabelige Intention, at
gjøre mig ved Aktstykker noget mere bekjendt i Danmark end
jeg er; men hvorledes skulde man bære sig ad med at see et
større Arbeide formelig bedømt? Her er Kritiken ganske i en
Lethargi; men fra en dansk kritisk Journal kom nok en Bedøm-
melse over i vore Blade; og saa kunde jeg maaskee komme til
at staae mig paa at have trykt dette her vedlagte Arbeide.

   Jeg iler med at sende Dig det, min Ven, før det er udkommet,
først til din egen Dom, og saa med det Spørgsmaal om Du veed
nogen Udvej til at faae det underlagt en Kritiker ex professo.
Hvorledes er Petersen? Han være indtaget eller ei imod mig, saa
tør jeg lade ham læse Stykket. Med en senere, men snar, Lei-
lighed vil jeg sende Ludv. Heiberg et Exemplar, da jeg gjennem
ham har forsøgt at faae Stykket (i Mscpt) paa kbhvnske Theater.

   Jeg gjorde Oehlenschläger et Besøg -- traf ham hyggelig, fidel,
og havde Æren af et igjen, hvorved da Dahl var hans Guide.
Mirabilia occurrunt -- Tempora mutantur & c. & c.

   Jeg arbeider paa et større Digt "Den engelske Lods", af eget
d.V,b.1,s.344   Sujet. Versformen som i van Huysum. Det skal snart vise sig,
og saa med Høsten igjen Konstitutionshistorieaaget paa.
   Apropos! Præsenteer Jæger Venetianerne med Spørgsmaal om
han vil kjøbe Oplaget deraf eller det Halve deraf med 100 gode
Subskribenter. Han maaskee kan spekulere paa Lejebibliothekerne.

   Lad mig høre fra Dig! Har Du reist i Sommer? eller skal?
Jeg har kun været en Tour i Eidsvold sammen med Præsten for
vor nye katholske Menighed, Mo
[ntz,]
en Aachener. Levvel!

Din hengivne
Henr. Wergeland.

TIL CHRISTOPHER A. HOLMBOE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE