HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL OLE BULL
Grotten 27 Juni 1843.
A Mr.
Mr. Ole Bull.
   Jeg var paa Bryggen forat byde Dig mit Velkommen, da jeg
veed mig at have i dit Fravær opført mig, som det en oprigtig
Ven anstaaer, og Dagen efter gjorde jeg Dig mit Besøg; men
der traf, at jeg maatte, efterat være meldt, vente saalænge, at
jeg maatte tro -- eller rettere sagt, at jeg ikke vidste hvad jeg
skulde tro. Jeg gik, da Ingen kom, og besluttede at forhøre mig
hos Wetlesen, om han vidste noget om, at mit Besøg var blevet
Dig ubehageligt, og at der altsaa skulde ligge en Fornærmelse i
Ovennævnte. Men jeg har ikke truffet ham eller nogen Anden,
som kunde oplyse mig herom, hvorfor jeg herved æsker din egen
Forklaring.

d.V,b.1,s.343      Jeg vil haabe, Du har læst Pratté's Erklæring paa sin Ære,
at jeg ikke var nævnt i hans Brev til Rosén som i nogen Maade
paa hans Side i hans Angreb. Skulde han heri ikke have erklæret
overensstemmende med Sandheden (hvorfor jeg tror, jeg tilskrev
Dig om endelig at se hans Brev), da skal jeg vide at handle mod
ham som fortjent; men en saadan Ringeagt for egen Ære, et saa
voveligt Spil, er mig utænkeligt, foruden at det vilde involvere
den skammeligste Løgn om mig. Havde jeg været musikalsk,
havde jeg maattet tage Parti i Striden; men, tilbøielig ellers til
Partitagen, har jeg dog troet her at burde være neutral. Han
har forøvrigt Værelse hos mig, da han har anmodet mig om Huus,
indtil han om kort reiser, og hans Værelse var opsagt til bestemt
Dag. Jeg vilde ikke nægte en Fiende saadant. -- Jeg gjentager,
at jeg maa have en Forklaring. Intet Svar vilde ogsaa være en,
og det den, at jeg har Bagvaskere i din Nærhed, Fiender af mig
og ikke Venner af Dig, saaledes som Du har i

Henr. Wergeland.

TIL P. L. MØLLER
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE