HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL LARS RASCH
Kristiania 2 Oktober 1842.
   Af vedfølgende to Journaler vil De see, at den for Forstads-
distrikterne paa Byens vestre Kant oprettede Bogsamling har
god Fremgang og Freqvents, saa den formentlig kunde fortjene
Selskabet for Byens Vels Bistand forat blive til en permanent
Indretning, hvis Nytte nok vilde lade sig spore.

   Da der nu i disse Dage netop afholdes en Bogauktion, hvor
Acqvisitioner lode sig gjøre saavel for Bogsamlingen for de vestre
som for den for de østre Distrikter, anholdes om at der for Sel-
skabets Regning maa blive indkjøbt Bøger til Deling mellem disse
to Bogsamlinger til et Beløb af 10 Spdlr.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.334   TIL P. L. MØLLER
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE