HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Grotten ved Christiania 19 September 1842.
   Saa hedder det Sted, jeg beboer udenfor Byen, højstærede
Hr. Warburg og derfor da jeg ikke har Tid -- neppe Tid til at
faa dette afsted -- et saadant Papiir. Derfor maa De dog ikke
slutte, at jeg behøver at føre Dem en Regning for Porto paa
Halsen. Jeg vil blot meddele Dem følgende:

   1) at Sørensens Tillægspropositioner ikke gik igjennem, da selv
Sagens Venner holdt dem for mindre nødvendige. Det kan vel
være, men jeg havde dog ønsket, at Regjeringen var bleven im-
pliceret i Sagen. Forat drive det dertil, eller at de behørige For-
holdsregler skulle privat blive tagne, skal alt skee.

   Den Konstitutionelle omtaler dette saa:
   Storthinget. Møde 13de September. Præsident Sørensen.
   -- -- "Dernæst toges under Behandling Sørensens Forslag
angaaende Anmodning til Regjeringen deels om a) at foranledige
Oplysninger indhentede og næste Storthing forelagte betræffende
Jøderne og deres Forhold, og deels b) at forelægge næste Stor-
thing Udkast til Lovbestemmelser som maatte ansees fornødne,
hvis Gl.s § 2 forandres. Forslaget blev ikke bifaldt. Litr. a mod
58, og Litr. b mod 57 Stemmer. For Forslaget yttrede sig Hjelm
paa Grund af den stærke Opinionsyttring, der laa i det. Foss
fandt, at en tilstrækkelig Opinionsyttring udtalte sig i den over-
d.V,b.1,s.333   vejende Pluralitet, som Grundlovsforandringen havde havt for sig
i Storthinget, og desuden ved at Forslaget var fremsat paanyt;
desuden kunde Private ligesaa let indhente de omhandlede Op-
lysninger som Regjeringen." Nu lad gaa! Foss er Konstitutions-
kommitteens Formand, og ikke Sagen imod, men en af dens
bedste Støtter, uagtet han denne Gang gjerne kunde tiet stille.
Han frygtede for at Regjeringen skulde nedsat en af de ende-
løse Kommissioner. Saameget er vist at Sagen ved at adop-
teres
af Storthingets bedste Majoritet har gjort et overordentligt
Fremskridt.
   2) Debatterne udgives ved mig med Indledning og paa Norsk
og Tydsk. Jeg har derfor betinget mig af Forlæggeren, Bog-
handler Dahl, 100 Expl. at oplægges til næste Storthing. Jeg
gjemmer ogsaa "Indlæg" til da.

   3) Ligeledes udkomme Debatterne i Form af et Folkeskrivt i
nogle 1000 Explr. Opinionen har forbedret sig selv hos Mod-
parterne. En Annonce eller Erklæring idag i Morgenbladet er
ligesaa fuld af Pønitense som indlagte Brev fra en af Neierne,
som De siden kan sende mig tilbage. Man mente at Udtrykket
"udgaae" ikke var rigtigt -- et daarligt Argument. -- Afskriv-
terne skulle blive tagne og sendte fra Deres

Henrik Wergeland.

TIL LARS RASCH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE