HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL P. L. MØLLER
Chnia 23 Oktober 42.
   Overbringerne, Dhrr. geborne Schweitzere, Berlinerstudenterne
Fries & Hirtel, anbefales til din venskabelige Studenteromsorg
under Deres korte Ophold i Kbhvn. Maaskee kan Du skaffe
Dem an en Aften i Studenterforeningen. De have gjort en drøi
Fodtour gjennem Landet paa min Anbefaling til Forskjellige.
Hermed et Forsøg i Biografien af en levende Personlighed, og
om 2 -- 3 Dage skulde jeg kunnet sendt "Jødesagen i det norske
Storthing", der udkommer hos -- Dahl. Det er en mærkværdig
Konstellation. Han tilskrev mig om jeg vilde redigere de De-
batter i et eget Skrivt mod et Honorar. Jeg betingede mig kun,
at 100 Explr., skulde beroe i Depositum til Uddeling næste Stor-
thing, og begyndte et Arbeide, der voxede mig under Hænderne
til henved 7 Ark. Det er ikke saa tørt som man skulde troe
efter Materien. Det er gjennemflettet med Skildringer af Thin-
gets fornemste Individualiteter. At 51 var for Motionen, og det
Thingets Ypperste, 43 mod, veed Du vel allerede.

   Taler Du med Jæger, saa bed ham endelig besørge min Kom-
mission til ham.

Med oprigtigt Venskab
Henr. Wergeland.

TIL ANDREAS MUNCH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE