HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL SAMUEL P. LIPMAN
Christiania 1 July 1842.
Herr Advocat og Ridder Lipmann
   Høistærede Herr Lipman! De vil af indlagte Svar fra Sørensen
see, at jeg ikke har undladt at forsøge at faae Deres Ønske op-
fyldt med Hensyn til Erhvervelsen af den Egidiuske Erklæring.
Deres Ærede af 18de f: M., som jeg idag modtog, sendte jeg
strax til Sørensen med en Deduction fra mig, hvori jeg søgte at
godtgjøre, at der netop nu, da der i offentlige Blade var rørt
ved Sagen, var Grund til at meddele Afskrivten. Aarsagen til
Negtelsen er, at Sørensen, paa Grund af de vægtige Meddelel-
ser, som skyldes Dem Høistærede har besluttet sig til, ikke at
producere Egidius' Besvarelse paa hans Qvæstioner, og at be-
tragte dem som private eller ikke skrevne. Desuden har Egidius
i en opbragt Tone tilskrevet ham først med Skibsleilighed og tre
Dage senere med Posten en Hob Bebreidelser fordi han ikke
har beholdt Skrivelsen for sig selv, i hvilken Anledning jeg, paa
Sørensens Forlangende, har afgivet indlagte Erklæring, som han
rimeligviis sender Egidius. Havde jeg tænkt at De kunde havt
synderligt Brug for Afskrivten, skulde jeg gjerne selv have veri-
ficeret den. Konsulens Følgeskrivelse var ellers i samme Tone
som Besvarelserne, og desuden medfulgte en Udskrift af noget
inden det nyttige Selskab i Holland Passeret, nemlig en Betænk-
ning hvorefter Afdelingen Harlems Proposition om Mosaiters Op-
tagelse var bleven afslaaet.

   Hjelms Indstilling er endnu ikke færdig, men bliver det i næste
Uge. Saasnart den er trykt (tilligemed Ministrernes og de Andres
Erklæringer fra Holland) skal Expl. blive dem sendt. Om en
Maanedstid vil da Sagen komme fore i Storthinget.

   Hvor der er bleven af det med Capt. Scheel (for Tiden i Lüt-
tich) sendte Brev til Dem, er mig ubegribeligt. Maaske dog, at
d.V,b.1,s.322   han ikke reiste over Amsterdam, men har lagt det ned i Posten
etsteds.
   Deres Anmodning om at erholde hvad der er trykt eller skrevet
hos os i Jødesagen skal jeg søge at indsamle og at sende Dem
gjennem Herr Michael Warburg i Gothenborg, der interesserer
sig meget for Sagen, og gjennem hvis Hænder jeg ogsaa lader
dette gaae aabent for at han kan erfare Indholdet.

   Da De vil gribe Pennen, lykønsker jeg Sagen til den dygtigste
Forkjæmper. Skulde den ikke gaa igjennem, da der skal 2/3
Stemmer dertil, uagtet den fra Kommitteen indstilles af 6 mod
1 og uagtet alle Storthingets Navne og Talenter, ere for, vil Deres
Arbeide sikkerlig tjene til den Seier, som ikke vil udeblive.

Med Sand Høiagtelse
Henr. Wergeland.

   P. S. Katheket Cohen i Odense har for 1 1/2 Maaned siden sendt
mig 14 Expl. af sit vidløftige og gehaltrige Skrivt om Mosaiternes
Forhold i Danmark. De uddeltes til Thingsmedlemmer.

TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE